Transparantie

  • Algemeen
  • Over de validatie van taxaties
  • Over het verbeteren van taxaties
  • Riskmanagement
  • Jaarverslaggeving
     

Algemeen
Uit de tweejaarlijkse Global Real Estate Transparency Index van JLL en LaSalle Investment Management blijkt dat -op het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk na- Nederland de meest transparante vastgoedmarkt van Europa heeft. De index beoordeelt aan de hand van 115 factoren de transparantie van de vastgoedmarkt in 102 landen. AFM en DNB streven er echter naar de Nederlandse vastgoedmarkt nog transparanter te krijgen en stellen daartoe een aantal (al dan niet publiek toegankelijke) registers voor, waaronder huur- en taxatiegegevens. De vastgoedsector is echter van mening dat commercieel relevante informatie niet kan worden verstrekt zonder de normale werking van de vastgoedsector substantieel te verstoren.

Over de validatie van taxaties
Op initiatief van IVBN is de Stichting Vastgoeddata opgericht, afgekort StiVAD. StiVAD verzamelt de exacte gegevens van een beleggingstransactie (aan- of verkoop) zoals die door een van de deelnemers aan StiVad, die als verkoper ofwel als aankoper optreedt, aan de database worden aangeboden. Vervolgens worden uit deze gegevens ‘geschoonde’ gegevens gehaald die kunnen dienen ter validatie van taxaties. Er zijn aparte invoermodellen opgesteld voor o.a. woningcomplexen, kantoorruimte en winkelruimte. In december 2013 meldde StiVAD in totaal circa 3 miljard aan beleggingstransacties te hebben opgenomen in de database. In juni 2014 meldden StiVAD dat zij transactiedata gaan delen met taxateurs, die voor de deelnemende partijen werkzaam zijn.

Voor meer informatie: www.stivad.nl

Over het verbeteren van taxaties
Vanuit de samenwerkende accountants en taxateurs zijn recent vergaande voorstellen gekomen om het taxatieproces aanzienlijk transparanter te maken en te verbeteren. IVBN ondersteunt deze voorstellen en is actief betrokken bij het opstellen en verder invullen ervan . Het Platform Taxateurs – Accountants heeft diverse adviezen opgesteld. Klik hier voor de website van de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants Klik hier voor de consultatieversie en de reactie van IVBN daarop.

Naar verwachting in oktober 2014 verschijnt de definitieve versie van het in juni 2014 uitgebrachte PTA consultatierapport: ‘Good Practices: voorbeelden voor de praktijk’.

Taxatierichtlijnen vastgoedindex
De Praktijkhandreiking Bedrijfsmatig Vastgoed van de NRVT is uitgebreid met een verwijzing naar de Taxatierichtiljnen Vastgoedindex september 2018. Deze taxatierichtlijnen zijn een gezamenlijk initiatief van de Taxatiewerkgroep IPD Nederlandse Vastgoedindex, Stichting ROZ Vastgoedindex, IVBN en NRVT. De Taxatierichtlijnen vastgoedindex vervangen de IPD Taxatierichtlijnen Nederlandse Vastgoedindex uit maart 2013. Afgesproken is dat de taxatierichtlijnen jaarlijk zullen worden geëvalueerd en waar nodig aangepast (als de regelgeving wijzigt).

Riskmanagement
IVBN heeft in maart 2011 op de website www.ivbn.nl een publicatie uitgebracht onder de titel: “Het Risk management van institutionele vastgoedbeleggers”. Deze (eerste) publicatie biedt een goed en uitvoerig beeld van relevante risico’s en mogelijke beheersmaatregelen rondom het (institutioneel) beleggen in vastgoed. Door de toegenomen aandacht in de sector voor risico’s, en gestimuleerd door stakeholders en toezichthouders, wil IVBN met deze publicatie het grote belang van risicomanagement onderstrepen en tegelijk de verdere ontwikkeling van risicoanalyse en –beheersmaatregelen in de sector bevorderen. De publicatie stimuleert een beter begrip van relevante risico’s en van beheersmaatregelen in de sector. Uit een onder de IVBN-leden verrichte inventarisatie blijkt dat veel maatregelen en structuren op het gebied van risicomanagement bij de leden reeds zijn geïmplementeerd. Dit gebeurt op uiteenlopende wijze aangezien iedere organisatie een op de eigen activiteiten en markten toegesneden model van risicomanagement heeft. De publicatie bevat een aantal aanbevelingen betreffende verdere standaardisatie en meer eenduidige definities betreffende risicomanagement en het daarbij horende instrumentarium. Als voorbeeld hiervan worden in de publicatie risico-indices en risicobenchmarks genoemd. Op basis van deze publicatie zullen de leden van IVBN gezamenlijk blijven werken aan de verdere professionalisering van risicomanagement.

Jaarverslaggeving
IVBN heeft in juni 2008 een tweede herziene druk van de  IVBN Aanbevelingen voor de Jaarverslaggeving uitgebracht. Deze aanbevelingen hebben specifiek betrekking op IVBN-leden die verantwoordelijk zijn voor minimaal één specifiek/zelfstandig vastgoedfonds met meer dan één aandeelhouder en/of die als vastgoedfonds een jaarverslag naar buiten brengen. Volgens IVBN kunnen echter veel meer professionele partijen in het vastgoed de aanbevelingen volgen, zeker als zij een extern jaarverslag uitbrengen, maar ook voor hun interne rapportages. Toezichthouders hebben met deze brochure immers een hulpmiddel om de juiste vragen te stellen over die interne rapportage en zij kunnen de onderlinge vergelijkbaarheid van hun cijfers met die van derde partijen sterk bevorderen door hun directie te vragen de aanbevelingen te volgen. IVBN beveelt een breed gebruik van de aanbevelingen dan ook van harte aan. Volgens IVBN is er met deze publicatie een heel goed pakket met aanbevelingen ontstaan. IVBN verwacht dan ook dat deze hernieuwde uitgave een stimulans zal zijn voor (nog) meer transparantie van de jaarrekening van vastgoedondernemingen. De oorspronkelijke uitgave van deze aanbevelingen was gedaan in januari 2005. In februari 2007 was er een apart addendum op de aanbevelingen verschenen, naar aanleiding van het onderling vergelijken van de jaarverslagen over 2005 en 2006. Daarin werden enkele toevoegingen op de aanbevelingen gedaan. Verder zijn er toen enkele verduidelijkingen en aanpassingen doorgevoerd aan definities. Deze veranderingen, alsmede nog enkele andere detailwijzigingen, zijn in de publicatie van april 2008  doorgevoerd. Tevens zijn er regelmatig addenda verschenen met enkele toevoegingen, wijzigingen of aanpassingen. De laatste is het Addendum juni 2009.Terug

Transparantie

    IVBN werkt aan transparantie in de vastgoedmarkt.