Kantoren

IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in kantoren op verschillende dossiers. IVBN leden hebben samen circa 5 miljoen m² kantoren in portefeuille. De totale voorraad kantoren in Nederland is ongeveer 49 miljoen m².


 • Investment in office property in the Netherlands (februari 2017)

JLL heeft in opdracht van IVBN een gedegen reasearchpaper uitgebracht over de Nederlandse kantorenmarkt in Europees perspectief. Het paper is in Londen gepresenteerd aan een select gezelschap van internationale beleggers en adviseurs. Beleggen in Nederlandse kantoren loont vanwege onder meer het relatief hoge inkomensrendement (totaalrendement van gemiddeld 6,9% per jaar in de periode '95-'15) én doordat nauwelijks wordt gecorreleerd met de Britse en Duitse kantorenmarkt. Investeren in Nederlandse kantoren naast enkele andere Europese kantorenmarkten levert daardoor een optimale spreidingsstrategie op. 

Klik hier voor het paper

Lees hier het bijhorende persbericht

Bekijk hier het filmpje 'Offices in the Netherlands'

 


 • Norm voor waardering gebruiksprestatie kantoorgebouwen (NEN 8021) (maart 2014)

De nieuwe norm NEN 8021 moet zowel de wensen van kantoorgebruikers objectief in beeld brengen, als ook de prestaties van een gebouw. Voor institutionele beleggers in de kantorenmarkt is de norm nuttig omdat men steeds dichter op de huurder wil zitten; men wil inzicht krijgen in wát de gebruiker anno 2014 precies wil. Daarmee kan de NEN 8021 een belangrijke bijdrage leveren aan het beter aansluiten van vraag en aanbod in de kantorenmarkt.

Lees hier het bijhorende persbericht van de NEN


 • Kantorenleegstand: wat doen IVBN-leden en andere stakeholders? (februari 2014)

De berichtgeving over de kantorenmarkt is vaak negatief: een almaar oplopende leegstand, beleggers die elk kwartaal weer pijn moeten nemen met forse afboekingen en gemeenten die stevig moeten afwaarderen op (potentiële) kantorenlocaties. Gelukkig klinken er de laatste tijd ook steeds meer positieve geluiden.  Zo heeft het convenant de discussie over de kantorenmarkt verder aangewakkerd, wordt er actief nagedacht over de oplossing van het leegstandsprobleem en worden door afwaarderingen transformaties steeds vaker haalbaar. Het bewustzijn is inmiddels zeer sterk aanwezig in de markt. Zo heeft de gemeente Amsterdam inmiddels ruim 6,4 miljoen m² van de 8,3 miljoen m² planvoorraad geschrapt en is hier al 200.000 m² kantoor getransformeerd).

Ook de leden van IVBN zitten niet stil. Zo worden er volop transformatieplannen gemaakt, zoals bijvoorbeeld de transformatie van kantoorgebouw 'The Dam' in Amsterdam Sloterdijk (28.000 m²) naar een hotel. Ook proberen eigenaren in te spelen op flexibeler huurconcepten zoals bijvoorbeeld NSI met het HNK-concept. Daarnaast investeren leden van IVBN in verduurzaming van de voorraad en ontstaan er samenwerkingsverbanden, zoals het initiatief van SPF en Syntrus Achmea om gezamenlijk met andere eigenaren de leegstand in Amsterdam Sloterdijk aan te pakken.

Voorbeelden van transformaties, herontwikkelingen, verduurzaming, sloop en samenwerking door IVBN-leden vindt u hier.

Meer over de gezamenlijke aanpak door alle deelnemers aan de Kantorentop leest u in de nieuwsbrief 'Aanpak Leegstand Kantoren: kansen en uitdagingen'


 • Convenant Aanpak Leegstand Kantoren (juni 2012)

Op 27 juni 2012 heeft IVBN namens haar leden, en samen met andere relevante stakeholders op de kantorenmarkt, het convenant Aanpak Leegstand Kantoren getekend. IVBN is blij met het resultaat, dat zowel door markt als overheden breed wordt gedragen. In het convenant is onder meer het volgende afgesproken:

 • Provincies gaan meer sturen via regionale planning en programmering
 • Gemeenten gaan voorraadbeleid voeren op de kantorenmarkt: dat is het beoordelen van de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande kantorenvoorraad en het aanwijzen van kantoorlocaties waar de kantorenvoorraad moet afnemen, gelijk kan blijven of nog kan groeien. Daarnaast wordt nieuwbouw beperkt en planvoorraad geschrapt.
 • Vastgoedbeleggers (o.a. IVBN-leden) zullen zich inspannen om aan kwaliteitsverbetering en verduurzaming van hun kantoren te doen. Bij de aankoop van nieuwe kantoren zal de saldo-benadering worden toegepast en er zullen steeds meer restwaarde-taxaties worden uitgevoerd op kantoorlocaties met een hoge (structurele) leegstand.
 • Kantorenfonds: in het convenant staan kaders omschreven voor het instellen van een lokaal of regionaal kantorenfonds. Hierbij brengen betrokken stakeholders gezamenlijk geld in om eigenaren van leegstaande panden financieel te stimuleren om te gaan slopen of transformeren.

 

                      

Lees hier het volledige persbericht van IVBN

Lees hier het persbericht van het Ministerie van I&M

Download hier het convenant aanpak leegstand kantoren


 • IVBN visie op een duurzaam kantorenbeleid: doorgaan of duurzaam? (mei 2010)

Volgens IVBN staan zowel overheden als marktpartijen voor de cruciale vraag: gaan we door met de huidige ontwikkeling van nieuwe kantoren en accepteren we een steeds verder groeiende leegstand of gaan we kiezen voor het verduurzamen van de bestaande voorraad? IVBN doet in dit visiedocument een aantal aanbevelingen voor een duurzaam kantorenbeleid en zal deze tevens inbrengen tijdens de Kantorentop.

Lees hier het persbericht

Download hier de publicatie IVBN visie op een duurzaam kantorenbeleid

                              

 
 


Terug

Kantoren

  IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in kantoren op verschillende dossiers.
2-2-2017