Duurzaamheid

IVBN zet zich actief in op het gebied van duurzaamheid (ESG) onder meer door deel te nemen aan het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving (uitvoeringsoverleg). In de werkgroep Duurzaamheid van IVBN worden doelstellingen geformuleerd, nieuwe thema’s geagendeerd, relevante wet- en regelgeving besproken (bijvoorbeeld consultaties) en best practices uitgewisseld.

Monitor duurzaam inkopen IVBN 2022 (juli 2022)

Dit voorjaar is voor de tweede keer de monitor duurzaam inkopen uitgevoerd door IVBN in samenwerking met Customeyes. Met deze monitor krijgen de leden van IVBN inzicht in wat er gebeurt aan duurzaamheid in de keten en willen zij leveranciers op dit gebied stimuleren. Er is een enquête gestuurd naar de belangrijkste leveranciers die namens de IVBN leden opdrachten uitvoeren, zoals schoonmaakbedrijven, installateurs, onderhoudsbedrijven en property managers. Door het invullen van de enquête kan worden beoordeeld hoe leveranciers in verschillende sectoren scoren op  duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het ondertekenen van een zogeheten duurzaamheidsverklaring kunnen leveranciers aangeven het belang van duurzaamheid in brede zin te onderschrijven.

Uit de resultaten van deze tweede monitor blijkt dat meer dan 95% van de leveranciers de verklaring heeft ondertekend. In bijgaande infographic zijn verder een aantal scores uit de enquête uitgelicht. Het onderzoek is uitgevoerd door Customeyes onder ruim 450 leveranciers van betrokken IVBN-leden Altera Vastgoed, Amvest, Bouwinvest, NSI, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Vesteda. Volgend jaar zal de monitor wederom worden uitgevoerd. Naar verwachting zullen meer IVBN-leden zich aansluiten bij de monitor waardoor het aantal deelnemende leveranciers verder groeit.

Oproep circulair industrieel bouwen

Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningbouwersNL en IVBN starten in 2022 in nauwe samenwerking met BZK het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen. De coalitie van brancheverenigingen wil de komende jaren samen met haar leden een grootschalige verduurzaming van de bouwsector bevorderen, aansluitend op de inspanningen van de overheid op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. De eerste mijlpaal, 50% circulair in 2030, nadert met rasse schreden. Dit vraagt in de bouw om kennisdeling en -ontwikkeling en om optimale afstemming tussen professionele opdrachtgevers en overheden. Ambitieuze vastgoedprofessionals worden uitgenodigd binnen het Lente-akkoord 2.0 een koplopersrol te vervullen.

Lees hier verder. 

Stand van zaken op het gebied van ESG-praktijken onder vastgoedbeleggers in Europa (mei 2021)

Monitor duurzaam inkopen van start (april 2021) 

Begin dit jaar is de monitor duurzaam inkopen vanuit IVBN van start gegaan met als doel duurzaamheid in de keten te bevorderen. Dit is een van de doelstellingen van IVBN op het gebied van duurzaamheid. De enquêtetool biedt leden van IVBN de mogelijkheid om leveranciers te stimuleren op het gebied van duurzaamheid. Aan de hand van een vragenlijst kan worden beoordeeld hoe leveranciers scoren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De leveranciers worden daarnaast gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin zij aangeven het belang van duurzaamheid in brede zin te onderschrijven. Uit de resultaten van deze eerste monitor blijkt dat meer dan 80% van de leveranciers de verklaring heeft ondertekend. Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd door Customeyes, zijn bijna 400 leveranciers aangeschreven. Betrokken IVBN-leden zijn Amvest, Bouwinvest, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Vesteda. Naar verwachting sluiten de komende jaren meer IVBN-leden aan en groeit het aantal leveranciers verder.  

Stand van zaken Klimaatakkoord (Oktober 2020)

In een speciale nieuwsbrief is de stand van zaken van het Klimaatakkoord na 1 jaar samengevat. Klik hier voor de nieuwsbrief.

Impact investing (Oktober 2020)

Op 1 oktober organiseerden IVBN en CFA Society VBA Netherlands het jaarlijkse researchseminar over impact investing. Klik hier voor de presentaties.

Transitievisies warmte (Augustus 2020)

IVBN voert regelmatig overleg met enkele grote gemeenten over hun Transitievisie Warmte (TVW) die zij in het kader van Klimaatakkoord voor eind 2021 moeten opstellen. Er is reeds gesproken met Amsterdam en Den Haag en binnenkort is een overleg met Rotterdam gepland. Naar aanleiding van de gesprekken wordt het ‘IVBN-bezit’ geïnventariseerd en gekeken naar mogelijke pilots, samenwerkingsverbanden en (lokale) subsidiemogelijkheden.

Webinar CRREM (Juli 2020)

Begin juli organiseerde IVBN in samenwerking met DGBC een webinar over de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), een monitor waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre de verduurzaming van een vastgoedportefeuille in lijn ligt met het tempo dat nodig is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Bijdrages waren er onder meer van Dirk Brounen (Tilburg University) over het achterliggende onderzoek en Mathieu Elshout over de toepassing door PGGM. Klik hier voor de presentatie en om het webinar terug te kijken.

Green lease retail (Februari 2020)

Met VGO en INretail is overeenstemming bereikt over een standaard green lease retail. De standaard kan worden gebruikt in aanvulling op de ROZ-modelhuurovereenkomst winkelruimte en er worden afspraken in vastgelegd met betrekking tot de inrichting van het gehuurde, installatie van meetapparatuur, duurzaam onderhoud en gebruik, het delen van data, gezondheid en welzijn en (gezamenlijke) investeringen. Het model is tot stand gekomen op basis van uiteenlopende bepalingen zoals die door IVBN-leden (en soms huurders) al worden gebruikt. De standaard green lease kan worden gezien als een ‘minimum standaard’ in de markt bij het sluiten van nieuwe huurovereenkomsten. Het model moet ervoor zorgen dat partijen sneller duurzaamheidsafspraken kunnen maken met minder discussie over wederzijdse verplichtingen en inspanningen.
Terug

Duurzaamheid

    IVBN-leden stimuleren, vanuit hun verduurzaming van producten/diensten en de bedrijfsvoering van alle partijen in de vastgoedketen.

Algemene doelstellingen duurzaamheid IVBN

1) IVBN-leden nemen deel aan GRESB en streven naar tenminste vier sterren.
 
 
2) IVBN-leden ontwikkelen portefeuilleroutekaarten (uiterlijk 2021) en rapporteren over de (jaarlijkse) reductie met tenminste 49% in 2030 en een uiterlijk in 2050 CO2-neutrale vastgoedportefeuille.
 
 
3) IVBN-leden werken samen met huurders om duurzaamheidsdoelstellingen te halen, onder andere door het sluiten van green leases, het delen van data en periodiek overleg met huurders en concrete verduurzamingsprojecten samen op te pakken zoals het plaatsen van zonnepanelen.
 
 
4) IVBN-leden certificeren zoveel mogelijk gebouwen (met bijvoorbeeld BREEAM, Well, GPR, DGBC Woonmerk) – naast 100% energielabels – voor een zo goed mogelijk inzicht in de duurzaamheid van de vastgoedportefeuille.
 
 
5) IVBN-leden stimuleren duurzaamheid bij stakeholders in de keten door voorwaarden te stellen aan overeenkomsten met contractpartners en leveranciers en voorwaarden te monitoren.
 
 
6) IVBN-leden monitoren en sturen actief op daadwerkelijk energieverbruik van de totale portefeuille (zowel gebouwgebonden als gebruikersgebonden energie).
 
 
7) IVBN-leden onderzoeken hun volledige vastgoedportefeuille op fysieke klimaatrisicos’s en nemen waar daar dat nodig is maatregelen om deze risico’s te mitigeren. 
 
 
8) IVBN-leden zetten zich in voor het gebruik van circulaire materialen, waarbij de nadruk ligt op het reduceren van de milieu-impact van de sector. 
 
 
9) IVBN-leden zitten zich in voor het behoud van een leefbare gebouwde omgeving waarbij thema’s als betaalbaarheid, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk zijn.