Winkels

IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in winkels op verschillende dossiers. IVBN leden hebben samen circa 4,5 miljoen m² winkels in portefeuille verdeeld in solitaire winkels (high street) en winkelcentra. De totale voorraad winkels in Nederland is ongeveer 28 miljoen m².


  • Institutionele beleggers maken steden leefbaar en toegankelijk voor iederéén

Lees hier de volledige publicatie


 

Winkelverhuurders helpen retailers -waar dat kan- door de corona-crisis!

Vervolg op het steunakkoord 2 juni (Juni 2020)

Op 2 juni bereikten partijen uit de retail- en vastgoedsector Detailhandel Nederland, INretail, het VGO, IVBN, Vastgoed Belang, EZK en NVB overeenstemming over een vervolg op het eerdere Steunakkoord van 10 april. Vastgoed en retailorganisaties doen gezamenlijk een oproep aan door de corona-crisis getroffen partijen die nog geen afspraken  over de huur hebben gemaakt om die alsnog te gaan maken.  Daarbij blijft maatwerk het uitgangspunt; er zijn géén generieke maatregelen overeen gekomen.


Huurders en verhuurders hebben in het Steunakkoord afspraken gemaakt over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni 2020. Bij een substantieel deel van zowel huurders als verhuurders zijn er inmiddels ook al verdergaande afspraken gemaakt over kwijtschelding of alternatieve vormen van verlichting. Als voorbeeld is een regeling genoemd waarbij als de retailer 50% van de over 3 maanden verschuldigde huur heeft betaalt, deze mogelijk in totaal één maand huurkwijtschelding kan krijgen en een halve maand huur wordt doorgeschoven om later te betalen.
Expliciet is door beide partijen overeengekomen dat dit NIET als een algemene regel zou gelden.  IVBN betreurt zeer dat het vanuit retailorganisaties wel zo naar buiten wordt gebracht. Daar neemt IVBN nadrukkelijk afstand van. Het blijkt immers dat de afspraken zoals deze waren  vastgelegd in het Steunakkoord en de uitwerking daarvan op dit moment in de praktijk volstaan en kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij alle stakeholders  en leiden tot overeenkomsten.

 

Steun akkoord 10 april (April 2020)

IVBN is samen met INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB en VGO tot een steunakkoord gekomen voor de Nederlandse retailsector. Het doel van het steunakkoord is:
1. Oplossen van liquiditeitsvraagstuk a.g.v. Coronacrisis;
2. Begrip voor de verscheidenheid aan belangen;
3. Samen door de pijn: financiële pijn verdelen tussen, retailers (en hun aandeelhouders), verhuurders, banken en overheid;
4. Bijdragen naar draagkracht en daadwerkelijke impact van Coronacrisis – uitgangspunt is fairness en helpen van bedrijven die het nodig hebben;
5. Partijen gaan gezamenlijk liquiditeit en solvabiliteit creëren om na de Coronacrisis vooruit te kunnen;
6. Winkels zo spoedig mogelijk, weer veilig open (binnen de door de overheid gestelde kaders).
 
De richtlijn tonen aan dat beide sectoren nader tot elkaar zijn gekomen en er is een belangrijke stap gezet om samen de grote gevolgen van de corona-crisis te bestrijden. IVBN is blij met het bereiken van dit steunakkoord, dat voor de komende maanden liquiditeit verschaft aan de retailers.

Het steun akkoord is hier te downloaden.

 

 

Leidraad servicekosten winkelcentra vernieuwd (Februari 2020)

IVBN en VGO  hebben de afgelopen periode gewerkt aan een herziening van de leidraad servicekosten winkelcentra. De vernieuwde leidraad servicekosten winkelcentra is hier te downloaden.

 

 

Green lease retail (Februari 2020)

IVBN heeft de met VGO overeenstemming bereikt over een standaard green lease retail. De standaard kan worden gebruikt in aanvulling op de ROZ-modelhuurovereenkomst winkelruimte en er worden afspraken in vastgelegd met betrekking tot de inrichting van het gehuurde, installatie van meetapparatuur, duurzaam onderhoud en gebruik, het delen van data, gezondheid en welzijn en (gezamenlijke) investeringen. Het model is tot stand gekomen op basis van uiteenlopende bepalingen zoals die door IVBN-leden (en soms huurders) al worden gebruikt. De standaard green lease kan worden gezien als een ‘minimum standaard’ in de markt bij het sluiten van nieuwe huurovereenkomsten. Het model moet ervoor zorgen dat partijen sneller duurzaamheidsafspraken kunnen maken met minder discussie over wederzijdse verplichtingen en inspanningen.  De Green lease is hier te downloaden.Terug