Winkels

IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in winkels op verschillende dossiers. IVBN leden hebben samen circa 4,5 miljoen m² winkels in portefeuille verdeeld in solitaire winkels (high street) en winkelcentra. De totale voorraad winkels in Nederland is ongeveer 28 miljoen m².


  • Uniforme rubricering servicekosten winkels (juli 2017)

Om meer eenduidigheid te krijgen in de servicekosten afrekening voor winkels hebben IVBN en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) een nieuw standaard ontwikkeld. Een uniforme rubricering servicekosten winkels brengt voor zowel eigenaren als huurders van winkelvastgoed voordelen met zich mee. Zo kunnen eigenaren servicekostenposten in verschillende winkelcentra met elkaar vergelijken. Maar ook retailers kunnen de servicekosten van hun winkels in verschillende centra eenvoudig en per rubriek naast elkaar leggen. Door 'appels met appels' te vergelijken ontstaat meer transparantie in de servicekostenafrekening.

Lees hier het persbericht

Download hier de Rubricering servicekosten winkels (Excel-lijst)

Download hier de bijhorende toelichting


  • Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur (januari 2017)

Om gemeenten en provincies een handreiking te bieden bij de transitie van de winkelstructuur hebben IVBN, NRW en INretail het 'rode boekje' uitgebracht. Het boekje bevat onder meer een checklist om de gemeentelijke winkelpositie in kaart te brengen, een stroomschema waarmee bepaald kan worden of de winkelfunctie versterkt danwel getransformeerd zou moeten worden, een overzicht van instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet én last but not least hoe alle stakeholders bij dit proces te betrekken.


  • Investment in retail property in the Netherlands (oktober 2016)

In opdracht van een aantal IVBN-leden* heeft Ecorys een gedegen researchpaper uitgebracht over de Nederlandse winkelmarkt in Europees perspectief. Het rapport laat op overtuigende wijze zien dat investeren in Nederlands winkelvastgoed (inter)nationale beleggers goede perspectieven biedt. Minister Kamp heeft het voorwoord geschreven en het rapport tevens officieel in ontvangst genomen. Op 4 oktober is het rapport tevens gepresenteerd op de Expo Real in München.

Klik hier voor het paper
 
Lees hier het bijhorende persbericht
 
Bekijk hier het filmpje 'Retail in the Netherlands'

 


  • Retailagenda en huurwetgeving (2015 - 2017)

Op 17 maart 2015 is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de belangrijkste stakeholders in de retailmarkt de Retailagenda gelanceerd. De Retailagenda bestaat uit 21 afspraken die er op gericht zijn om samen de aantrekkelijkheid van winkelgebieden te vergroten. Aanleiding voor het opstellen van de Retailagenda en nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen zijn de grote structurele veranderingen in de retailsector. Onder meer de invloed van het internet, veranderende bevolkingssamenstelling en het vaak weinig onderscheidende aanbod aan winkelformules vragen om compactere binnensteden en het door retail- én vastgoedondernemers inspelen op de veranderende behoefte van de consument.

IVBN-leden kunnen fors inversteren in winkelgebieden maar worden daartoe dikwijls beperkt door de strikte Nederlandse huurwetgeving. Meer flexibiliteit in de huurwetgeving en het mogelijk maken van maatwerkafspraken zal de transitie en kwalitatieve versterking van winkelgebieden zeer ten goede komen. Omdat veel regio's te maken hebben met een overaanbod aan vierkante meters detailhandel wil IVBN daarnaast dat gemeenten keuzen gaan maken tussen perspectiefrijke en te transformeren winkelgebieden.

Klik hier voor de Retailagenda

Meer info over de Retailagenda is te vinden op: www.onsretailland.nl

 

Per 1 januari 2018 is IVBN niet langer partner van de Retailagenda

Lees hier het persbericht


  • Congres en publicatie 'Winkelgebied van de toekomst' (februari 2014)

Op 12 februari vond in het stadhuis van Gouda het congres 'Winkelgebied van de toekomst plaats'. Ook werd het gelijknamige rapport gepubliceerd. Het congres werd georganiseerd door Detailhand Nederland, het G32-stedennetwerk en Platform 31. IVBN heeft een bijdrage geleverd aan zowel het rapport als congres.

Sprekers namens zowel markt- als overheidspartijen stonden stil bij de urgentie om gezamenlijk werk te maken van winkelgebieden van de toekomst. Centraal stond het instrumentarium dat verschillende stakeholders beschikbaar hebben, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Eén van de sprekers stond stil bij de inflexibiliteit van het huidige huurrecht dat daarmee dynamiek op de winkelmarkt in de weg staat. Meer flexibiliteit en maatwerk in huurcontracten is nodig om goed te kunnen anticiperen op de snelle ontwikkelingen die in de winkelmarkt gaande zijn. IVBN is het hier uiteraard mee eens en bracht naar aanleiding van het congres een persbericht uit waarin de relatie tussen de vernieuwingsslag in de winkelstraat en de noodzaak om meer maatwerk en flexibiliteit te kunnen bieden in huurcontracten centraal staat.

Download hier het rapport 'Winkelgebieden van de toekomst'

Lees hier het persbericht van IVBN


  • IVBN visie op de winkelmarkt: uitwerking winkellocatiebeleid (oktober 2013)

Vastgoedbeleggers zien de verschillen tussen sterke en zwakke winkelgebieden steeds verder toenemen. Zij willen investeren in het versterken van in potentie perspectiefrijke winkelgebieden, om deze winkelgebieden bij de tijd te houden en daarmee de aantrekkingskracht op consumenten te vergroten. IVBN wil geen uitbreiding van winkelmeters buiten de bestaande winkelstructuur en voorrang geven aan de binnenstad en grote wijkwinkelcentra. Er is meer gemeentelijke regie nodig op de aanpak van slechtlopende winkelgebieden, die getransformeerd moeten worden naar andere functies.

IVBN ziet de komende jaren een uitdaging in de vormgeving van het winkellocatiebeleid, dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel marktpartijen als overheid. Beleggers kunnen de aantrekkelijkheid van een winkelgebied sterk bevorderen door investeringen te doen en nauw samen te werken met de collectiviteit van de ondernemers om het fysieke winkelen aantrekkelijk te houden. De consument moet een optimale mix van winkels worden geboden, met daarin een goede balans tussen winkelketens en 'local heroes'. Beleggers lopen hierbij helaas nog vaak aan tegen de beperkingen die het Nederlandse huurrecht hen oplegt.

 

Lees hier het persbericht

Download hier de publicatie over winkellocatiebeleid

 


  • Advies Expertteam Detailhandel Noord-Brabant (mei 2013)

Een exptertteam bestaande uit IVBN, NEPROM, Inretail, NVM, KvK, de provincie Brabant en de B5 (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg) heeft op verzoek van de provincie Noord-Brabant een advies uitgebracht om tot een vitale en toekomstbestendige detailhandelsstructuur te komen. Het expertteam beveelt onder meer aan nieuwe detailhandelsontwikkelingen altijd langs de ‘ladder van duurzame verstedelijking’ te leggen en zowel op gemeentelijk niveau als in regionaal verband moeten visies op de detailhandelsstructuur worden opgesteld en hier moet vervolgens ook naar worden gehandeld. Door het ontbreken van groei in de winkelmarkt moeten scherpe keuzes worden gemaakt, zo moeten gemeenten expliciet perspectiefrijke en -arme locaties benoemen en moeten nieuwe detailhandelsontwikkelingen (indirect) worden gekoppeld aan gerichte ingrepen in en verbetering van de bestaande structuur.

Het advies is vervolgens voorgelegd aan de Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO’s) in de provincie. In deze vier Brabantse regio’s zijn de aanbevelingen uit het advies verder uitgewerkt. Eind 2013 zijn uiteindelijk de regionale afspraken met betrekking tot detailhandelsbeleid vastgelegd. IVBN is erg positief over deze aanpak van de provincie Noord-Brabant en hoopt dat deze navolging zal krijgen in andere provincies.

Klik hier voor het advies van het Expertteam Detailhandel Noord-Brabant: 'Ambitie vereist keuzes'

Klik hier voor een samenvatting van het advies


  • Nieuw ROZ model voor winkelruimte (oktober 2012)

Het nieuwe ROZ model voor winkelruimte is op 2 oktober gepresenteerd, na meer dan een jaar waarin binnen de Juridische Commissie van de ROZ hard gewerkt is om de vele (soms tegenstrijdige) opvattingen over noodzakelijke veranderingen te verwerken. Veel van de inhoudelijke voorstellen zoals in november 2011 vanuit IVBN waren ingebracht zijn herkenbaar in het model verwerkt. Het uitgangspunt voor dit nieuwe model is geweest om de huurovereenkomst en de algemene bepalingen voor zowel verhuurder als huurder meer transparant en evenwichtig te laten zijn. Vanuit zowel MKB Nederland als vanuit de detailhandel kwamen positieve reacties op het nieuwe model.

Download hier de huurovereenkomst winkelruimte

Download hier de algemene bepalingen


  • IVBN visie op de winkelmarkt: meer dynamiek (maart 2012)

Dynamiek in het huidige winkelaanbod is noodzakelijk om diversiteit en daarmee meer onderscheid te creëren in winkelgebieden om de consument te kunnen blijven trekken. Vernieuwing van bestaande, perspectiefvolle winkelgebieden is daarvoor essentieel. Centraal staan de vragen welke invloed o.a. het huidige huurrecht, internet, vergrijzing, dienstenrichtlijn en de winkeltijdenwet op de fysieke winkelomgeving hebben en of de leegstand op de winkelmarkt net zo problematisch wordt als op de kantorenmarkt.

Als vertegenwoordiger van belangrijke verhuurders van winkelruimte wil IVBN over haar visie in gesprek met onder meer Detailhandel Nederland, vertegenwoordiger van de ondernemers in de detailhandel, en de landelijke politiek. Het is de bedoeling dat binnenkort IVBN en Detailhandel Nederland over de wederzijdse visies op de winkelmarkt met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat partijen bindt en wat partijen scheidt.

 

Lees hier het persbericht

Download hier de publicatie IVBN visie op de winkelmarkt

 Terug