Voorburg/Amsterdam, 17 maart 2015

Steun vanuit vastgoedsector voor EZ Retailagenda

Vandaag zal minister Kamp (EZ) de Retailagenda in ontvangst nemen. Deze agenda is opgesteld door retailorganisaties en overheden met steun vanuit de vastgoedsector. IVBN en Vastgoed Belang hebben meegedacht met het opstellen van de agenda voor een toekomstgerichte retail, waardoor een twintigtal uiteenlopende acties zullen worden ontwikkeld. Volgens IVBN en Vastgoed Belang zullen er op lokaal niveau door marktpartijen gedragen keuzes gemaakt moeten worden welke retaillocaties toekomst hebben en welke niet. Waar voor retail geen toekomst meer is zal door functiewijziging een oplossing moeten komen voor het teveel aan slechte meters in aanloopstraten en perifere detailhandelslocaties. Lokale eigenaren van vastgoed zullen gevraagd worden deel te nemen aan dergelijk lokaal overleg. IVBN en Vastgoed Belang vinden dat provincies een cruciale sturende rol zullen moeten oppakken om tot een goed detailhandelsbeleid te komen, waarin zowel de leegstand moet worden aangepakt, nieuwe retailmeters buiten de winkelgebieden moet worden beperkt en waarin toekomstbestendige winkellocaties versterkt moeten worden.

Tussen vastgoed en retail is de laatste maanden intensief gesproken over de belemmerende rol die het Nederlands huurrecht winkelruimte speelt om aantrekkelijke winkelgebieden te kunnen maken en leegstand aan te pakken. Dat heeft geleid tot een aantal afspraken die de komende drie maanden verder zullen worden uitgewerkt om te komen tot meer maatwerk en flexibiliteit op de huurmarkt. Deze afspraken zullen juridisch houdbaar moeten zijn. Zo zullen er onder meer afspraken worden gemaakt over gewenst wederzijds investeringsgedrag; gericht op het investeren in de winkel(gebieden) door zowel huurders en verhuurders om die winkelgebieden aantrekkelijk te houden of te maken. Verhuurders én huurders zullen dan sneller kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.

Voorts is afgesproken dat bij de huurprijsaanpassing naar meer marktconforme huren zal worden overgestapt. Nu is het zo dat als verhuurder en huurder er in onderling overleg niet uitkomen, gekeken wordt naar de huurprijs van vergelijkbare winkelpanden in de afgelopen vijf jaar. In zowel goede als slechte winkelgebieden leidt dat tot een demping van huurprijsaanpassing. Voor een verhoging naar de markthuur heeft de verhuurder echter nu geen juridische mogelijkheden; terwijl een huurder wel een verlaging kan afdwingen door te dreigen het contract te beëindigen. Voorts zal de indeplaatsstelling weer gericht worden op de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever, namelijk om echte bedrijfsopvolging en voortzetting van dezelfde winkel mogelijk te maken. Vastgoed en retail hebben er vertrouwen in dat verdere uitwerking in de komende drie maanden mogelijk is, onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken.


Noot voor de redactie:

Contactpersoon bij IVBN is directeur Frank van Blokland, 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Contactpersoon bij Vastgoed Belang is directeur Co Koning; 020-3463123

Vereniging Vastgoed Belang is de branchevereniging van particuliere beleggers in Vastgoed. Als collectief oefenen wij invloed uit op politieke besluitvorming op landelijk, regionaal en lokaal niveau, met als doel behoud en verbetering van uw rendement.

Terug