Den Haag, 3 juni 2020

Retail - maatwerk tussen verhuurder en huurder blijft uitgangspunt

Vastgoed en retailorganisaties doen gezamenlijk een oproep aan door de corona-crisis getroffen partijen die nog geen afspraken  over de huur hebben gemaakt om die alsnog te gaan maken. Daarbij blijft maatwerk het uitgangspunt; er zijn géén generieke maatregelen overeen gekomen.

Huurders en verhuurders hebben in het Steunakkoord afspraken gemaakt over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni 2020. Bij een substantieel deel van zowel huurders als verhuurders zijn er inmiddels ook al verdergaande afspraken gemaakt over kwijtschelding of alternatieve vormen van verlichting. Als voorbeeld is een regeling genoemd waarbij als de retailer 50% van de over 3 maanden verschuldigde huur heeft betaalt, deze mogelijk in totaal één maand huurkwijtschelding kan krijgen en een halve maand huur wordt doorgeschoven om later te betalen.

Expliciet is door beide partijen overeengekomen dat dit NIET als een algemene regel zou gelden. IVBN betreurt zeer dat het vanuit retailorganisaties wel zo naar buiten wordt gebracht. Daar neemt IVBN nadrukkelijk afstand van. Het blijkt immers dat de afspraken zoals deze waren  vastgelegd in het Steunakkoord en de uitwerking daarvan op dit moment in de praktijk volstaan en kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij alle stakeholders  en leiden tot overeenkomsten.

Als retailers zich niet constructief opstellen bij het maken van afspraken of menen automatisch een beroep te kunnen doen op een algemene regeling zoals hierboven als voorbeeld is genoemd, zal het maken van constructieve afspraken niet kunnen slagen. IVBN herhaalt daarom de oproep om, waar dat nog niet gebeurd is, alsnog afspraken te maken. Omdat IVBN-leden vooral verhuren aan het filiaal en grootwinkelbedrijf zullen dat vrijwel altijd maatwerkafspraken zijn en blijven.

 

Vervolg Steunakkoord voor de Retailsector d.d. 2 juni 2020

Partijen: IVBN, INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB, VGO

1.

 

Huurders en verhuurders hebben de afgelopen twee maanden constructief en intensief overleg gevoerd. Samen de problemen aanpakken en begrip voor ieders belangen in een periode van grote onzekerheid en zorgen is daarin de rode draad.

2.

 

Het “Steunakkoord  voor en door de Retailsector” van 10 april 2020 heeft voor veel ondernemers een goede uitwerking gehad.

3.

 

Huurders en verhuurders hebben afspraken gemaakt over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni 2020 in lijn met het Steunakkoord.

4.

 

Een substantieel deel van zowel huurders als verhuurders heeft inmiddels ook al verdergaande afspraken gemaakt over kwijtschelding of alternatieve vormen van verlichting voor huurders met oog voor de belangen van en waarborgen voor verhuurder.

5.

 

Bij het maken van de afspraken is veelal in de basis uitgegaan van de volgende opzet: Voor de maanden april en mei 50% van de huur kwijtgescholden en voor de maand juni 50% doorgeschoven naar volgend jaar. Dit blijft echter maatwerk tussen verhuurder en huurder en kan daarom niet als algemene regel gelden voor alle partijen. Vaak zijn er ook aanvullende/alternatieve (maatwerk)afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder.

6.

 

Een oproep wordt gedaan aan partijen die nog geen afspraken hebben gemaakt om die te gaan maken.

7.

 

De afspraken zoals deze nu zijn vastgelegd in het Steunakkoord en de uitwerking daarvan volstaan op dit moment en hebben kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij alle stakeholders.

8.

 

Overheid en banken ondersteunen het akkoord en hebben in gezamenlijkheid en onafhankelijk van elkaar uitgebreide maatregelen getroffen om ondernemers en bedrijven te ondersteunen.

9.

 

De gevolgen van Covid-19 duren langer dan initieel gedacht en kunnen nog onvoldoende worden overzien. De stakeholders blijven de ontwikkelingen in gezamenlijkheid op de voet volgen.

 

Oproep aan alle stakeholders in de Nederlandse Retailsector

De Nederlandse ruimtelijke winkelstructuur is uniek en vormt de basis van de manier waarop we in Nederland met elkaar leven en is daarmee mede bepalend voor de wijze waarop en hoe sterk we als Nederland uit deze crisis kunnen komen. Om de leefbaarheid van binnensteden en centrumgebieden en de unieke fijnmazige winkelstructuur van Nederland te beschermen wordt door alle stakeholders een dringende oproep gedaan om in constructief overleg dit onderwerp alle mogelijke (politieke) aandacht te geven. Help elkaar waar nodig en zoek gezamenlijk naar oplossingen gedurende deze crisis, dit gezien de implicaties van ‘social distancing’ en de onzekerheden naar de toekomst.

 


 

Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 30 leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug