Den Haag, 14 december 2017

Regulering nieuwbouw Utrecht leidt niet tot meer middenhuur

De Raad van Utrecht steunt in meerderheid het Collegevoorstel dat een sterke regulering van de nieuwbouw middenhuur betekent. Deze regulering leidt niet tot méér middenhuurwoningen in Utrecht en dat is ten nadele van de woningzoeker.

Institutionele woningbeleggers, verenigd in IVBN zijn teleurgesteld dat het aanbod van IVBN en NEPROM over betaalbare woningbouw in de Domstad niet is aanvaard. Dat had voor veel woningzoekers beduidend veel meer kansen opgeleverd om sneller een passende woning te kunnen vinden. Niet alleen het bouwtempo was door het aanbod omhoog gegaan, als ook de diversiteit (sociale huur, middenhuur én goedkope koop) en de kwaliteit van de woningen.

Positief is nog wel dat door de Raad besloten is dat de huurontwikkeling van de nieuwbouw middenhuur inflatie plus 1% mag zijn in plaats van puur inflatievolgend. IVBN betreurt ernstig dat de Raad de 20 jarige reguleringstermijn niet heeft teruggebracht naar 15 of 10 jaar waar amendementen voor waren, maar die geen meerderheid kregen. IVBN had een termijn van 10 jaar voorgesteld.

De nu vastgelegde regulering van middenhuur in de stad Utrecht leidt niet tot méér middenhuurwoningen. De regulering leidt immers tot aanmerkelijke vermindering van de grondwaarden en veel gronden in de stad zijn in eigendom van private partijen en niet van de gemeente. IVBN schat de kans hoog in dat private grond-eigenaren het beleid moeilijk zullen kunnen aanvaarden vanwege de forse financiële consequenties. Op zijn minst dreigt er vertraging van bouwplannen door juridische discussies. Dit omdat private grondeigenaren vrijwillig akkoord zouden moeten gaan met deze regulering van de middenhuur binnen een nog te realiseren bouwplan op hun grond, waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast. Via een exploitatieplan of een anterieure overeenkomst zal de eigenaar immers vrijwillig tot een akkoord moeten komen met de gemeente. In gevallen waarin het bestemmingsplan al voorziet in woningbouw kan de eigenaar wel verder en hoeft hij in principe geen rekening te houden met het regulerende beleid. 


Noot voor de redactie:

Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 33 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug