Voorburg, 30 oktober 2014

Parlementaire enquêtecie Woningcorporaties: ‘geen commerciële avonturen meer’ 30-10-2014

De Parlementaire Enquêtecommissie beveelt aan om de taken van woningcorporaties wettelijk te begrenzen tot wat als de klassieke kerntaak wordt beschouwd: het zorgen voor de huisvesting van mensen die daar niet zelfstandig toe in staat zijn. Bestaande niet-DAEB-activiteiten moeten verantwoord worden afgebouwd. De Enquêtecie stelt nadrukkelijk ‘geen commerciële avonturen meer.’

IVBN verwacht nu dat de politiek zal gaan afdwingen dat de corporatiesector zich voortaan inderdaad primair gaat richten op de sociale kernvoorraad, waar immers nog gigantische opgaven liggen in de stadvernieuwing, sloop en renovatie, energiebesparing van bestaande sociale huurwoningen, meer huurwoningen voor lagere inkomens, zowel voor ouderen die zorg nodig hebben als voor één en tweepersoonshuishoudens. Het advies van de Enquêtecie betekent ook dat de huidige ingewikkelde novelle en AMvB aanzienlijk simpeler kan.

Mocht de politiek (ondanks de duidelijke lessen van de Enquêtecommissie) toch nog steeds commerciële activiteiten aan corporaties willen toestaan, zal dat in ieder geval volstrekt transparant en alleen nog in een afgesplitste juridische eenheid moeten kunnen plaatsvinden. Een administratieve scheiding is volgens IVBN  volstrekt onvoldoende. Aangezien corporaties met maatschappelijk bestemd vermogen werken en staatssteun ontvangen, zal over (eventuele!) commerciële activiteiten van corporaties in volle omvang per project separaat en extern moeten worden gerapporteerd: hoeveel vermogen werd in het project gestopt; welk rendement en welk risico worden er gelopen en vooral welk resultaat levert het project op en is dat dan marktconform.

Na de verzelfstandiging van woningcorporaties midden jaren negentig gingen veel corporaties, naast hun kerntaak, óók commerciële activiteiten ontwikkelen, echter zonder tucht van de markt. Een corporatiedirecteur kon toen gemakkelijk ondernemer spelen vanuit een overmaat aan maatschappelijk bestemd vermogen, borging van leningen, goedkope grond en vooral door het ontbreken van zowel intern als extern toezicht. Dat is volgens IVBN de achtergrond van het drama dat zich de afgelopen jaren in de corporatiesector heeft voltrokken.

In 2007 diende IVBN een klacht in bij de Europese Commissie in Brussel wegens oneerlijke concurrentie en marktverstoring met commerciële activiteiten door de toen al dominante woningcorporaties. IVBN had zowel in de sector als bij meerdere ministeries, maar vooral ook bij de politiek daar aandacht voor gevraagd. De politiek wilde toen echter niet ingrijpen. Uiteindelijk heeft de Europese Commissie ervoor gezorgd dat er eind 2009 een doorbraak kwam op het corporatiedossier. De Parlementaire Enquêtecie adviseert nu volstrekt duidelijk aan de politiek: ‘geen commerciële activiteiten meer’.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug