8. Voorburg, vrijdag 12 juni 2009

IVBN-visie op duurzaam vastgoed

ECHT DUURZAAM IS HET VERDUURZAMEN VAN DE VOORRAAD

Voorafgaand aan de Provada, waar duurzaam vastgoed een centraal thema is, presenteert Hans Copier, als IVBN-bestuurslid en tevens voorzitter van de IVBN Taskforce Duurzaamheid, de visie van IVBN op duurzaam vastgoed. Hans Copier: “IVBN kiest voor het verduurzamen van de bestaande voorraad en het terugdringen van de bestaande leegstand. Om dat mogelijk te maken bepleit IVBN dat marktpartijen en overheden de saldo-benadering toepassen: baseer de keuze voor nieuw vastgoed op het saldo van positieve en negatieve effecten op de duurzaamheid van de gehele gebouwenvoorraad. Op gebouwniveau is de keuze voor een nieuw, duurzaam gebouw immers snel gemaakt. Maar wat is per saldo voor de hele markt duurzamer: het verduurzamen van de bestaande voorraad of het blijven toevoegen van (duurzame) nieuwbouw met stijging van leegstand en toenemende druk op schaarse ruimte”.

Meer aandacht voor verduurzaming van bestaande gebouwen ziet Copier als onvermijdelijk voor het realiseren van de politieke en maatschappelijke ambities ten aanzien van duurzaamheid: “Er is veel mee te winnen want de gebouwde omgeving is de bron van meer dan 30% van de CO2-uitstoot. En omdat nieuwbouw jaarlijks niet meer dan 1 tot 2% van de voorraad is, kun je alleen tempo maken door de bestaande bouw aan te pakken. Ten slotte levert dat op korte termijn werkgelegenheid op, juist nu in de bouw veel banen op de tocht staan.”

Volgens Copier willen IVBN-leden de verduurzaming versnellen door te investeren in hun gebouwen-voorraad. Daarvoor zullen ze actief hun klanten, de huurders benaderen. IVBN-leden beschouwen verduurzaming als een gezamenlijke verantwoordelijkheid: in het samenspel tussen eigenaar/verhuurder en gebruiker/huurder moeten afspraken worden gemaakt over de benodigde investeringen. IVBN investeert tevens in de ontwikkeling van een duurzaamheidsmeetlat voor bestaand vastgoed, waardoor een betere vergelijking mogelijk wordt tussen nieuw en bestaand vastgoed. Hans Copier: “De samenwerking met onze huurders om de verduurzaming te realiseren staat centraal.”

De IVBN-visie op duurzaam vastgoed is te downloaden van de website www.ivbn.nl Tijdens de Provada zullen IVBN en haar leden deze visie uitdragen. Dat zal ook bij overheden gebeuren, te beginnen bij het Ministerie van VROM, zowel bij minister Van der Laan (Wonen Wijken en Integratie, tevens verantwoordelijk voor de gebouwde omgeving), als bij minister Cramer (ruimtelijke ordening en milieu). Daarna zullen ook de provincies en de grote gemeenten worden benaderd.

Terug