Voorburg, 9 april 2012

IVBN verbaasd over financiering van commerciƫle corporatiewoningen vanuit de volkshuisvesting, 09-04-2012

Voorstellen tot splitsing woningbezit in de Tweede Kamer
IVBN verbaasd over financiering van commerciële corporatiewoningen vanuit de volkshuisvesting

De Tweede Kamer bespreekt volgende week de manier waarop woningcorporaties hun bezit moeten splitsen om te voldoen aan Europese eisen. Tot grote verbazing van IVBN wil de minister het mogelijk maken dat commerciële huurwoningen van woningcorporaties gefinancierd mogen gaan worden vanuit de winst op de verkoop van sociale huurwoningen. Volgens IVBN is de opbrengst van vermogen uit de sociale activiteiten juist heel hard nodig voor de sociale kerntaken van woningcorporaties.

Volgens minister Spies mag een woningcorporatie actief zijn in de commerciële vrije markt voor huur-woningen boven de € 664, als dat maar zonder borging van leningen gebeurt. Het woningbezit van een corporatie hoeft alleen administratief te worden gesplitst. Circa 90% van de huurwoningen blijven overwegend bestemd voor de sociale doelgroep tot aan € 34.000 inkomen per jaar. De rest van het woningbezit wordt bestemd voor de commerciële vrije huurmarkt en kan aan de midden- en hogere inkomens worden toegewezen. Dit deel zal geleidelijk aan gaan groeien.

De minister staat toe dat de winst uit verkoop van sociale huurwoningen ingezet mag gaan worden voor commerciële nevenactiviteiten. IVBN is daar zeer verbaasd over. Volgens IVBN zouden winsten uit verkoop van sociaal bezit juist moeten worden ingezet voor de sociale kerntaken, waar al een gigantische opgave ligt. Het gaat niet alleen over het huisvesten van de doelgroep, de betaalbaarheid en de leefbaarheid, maar ook over de grote herstructureringsopgaven in de oude wijken en renovatie/ energiebesparing van de sociale voorraad. Deze kerntaken moeten absolute prioriteit houden.

Het investeren en exploiteren van een commercieel segment tussen de € 665 en € 1000 is een heel andere opgave, met heel andere risico’s en rendementen, die volgens IVBN NIET aan een woningcorporatie zelf moet worden overgelaten. Volgens IVBN is een juridische scheiding tussen de sociale kern- en commerciële nevenactiviteiten van woningcorporaties noodzakelijk om te voorkomen dat kruissubsidiëring tussen de activiteiten plaats kan vinden en dat (maatschappelijk opgebouwd en bestemd) vermogen uit de sociale sector wordt aangewend voor commerciële activiteiten.

Naast een juridische scheiding is tevens absoluut noodzakelijke dat er een externe aandeelhouder komt voor de (toekomstig) juridisch afgescheiden commerciële dochters. Deze aandeelhouder moet ervoor zorgen dat de commerciële dochter volstrekt marktconform functioneert, waarbij een marktconform rendement over het eigen vermogen moet worden behaald. Dat vermogen is in het verleden opgebouwd vooral door publiek geld en publieke maatregelen en met allerlei vormen van staatssteun. De waarde van dat maatschappelijk gebonden vermogen is geleidelijk enorm toegenomen en er zullen nog aanzienlijke waardesprongen worden gemaakt als sociale huurwoningen na mutatie van de huurder commercieel verhuurd kunnen gaan worden.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

De vereniging van Institutionele Vastgoed Beleggers Nederland (IVBN) stimuleert dat kapitaal wordt geïnvesteerd in vastgoed (zowel direct als indirect, zowel in Nederland als daarbuiten). IVBN behartigt tevens de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers en is erop gericht vooral de Nederlandse vastgoedbeleggingssector verder te professio-naliseren onder meer door meer professionaliteit, transparantie en integriteit. IVBN legt in de activiteiten de focus op de in Nederland belegde stenen en stimuleert de verduurzaming van de voorraad. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. Voor overheden en toezichthouders wil IVBN de logische gesprekspartner zijn in de institutionele en professionele vastgoed-beleggingsmarkt.

IVBN-leden zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogens-beheerders, die in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, een omvangrijke directe en/of indirecte vastgoedportefeuille hebben, gericht op duurzame exploitatie. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug