7. Voorburg, 8 september 2008

IVBN publiceert kadernotitie “Beheersing frauderisico’s”

IVBN publiceert kadernotitie “Beheersing frauderisico’s”

Tijdens een door IVBN en RICS georganiseerd seminar over integriteit op vrijdag 5 september presenteerde IVBN-voorzitter René Hogenboom de kadernotitie “Beheersing van frauderisico’s in de institutionele vastgoedsector”. Aanleiding voor de publicatie is het lopende fraude-onderzoek naar vastgoedtransacties waarbij (ex-)medewerkers van een institutionele vastgoedbelegger en een ontwikkelaar zijn betrokken. In februari publiceerde IVBN een eerste versie, die alleen betrekking had op beheersmaatregelen tegen fraude. De nieuwe publicatie is aanmerkelijk breder van opzet.
 
Deel A van de nieuwe publicatie gaat in op de voor de beleggingssector meest kritische processen: de aan- en verkoop van vastgoed, het taxeren en de exploitatie van vastgoed. Dat laatste onderdeel is nieuw. De publicatie geeft een overzicht van (overwegend reeds bestaande) beheersmaatregelen in de institutionele vastgoedbeleggings-sector. Dit overzicht van beheersmaatregelen biedt directies, aandeelhouders en (externe) toezichthouders van vastgoedbeleggingsondernemingen de mogelijkheid om hun organisatie aan te spiegelen en waar eventueel nodig aan te passen.
 
In deel B wordt verslag gedaan van de gevoerde gesprekken met andere partijen in de vastgoedketen, zoals de ROZ IPD Vastgoedindex, taxateurs, financiers, notarissen en makelaars over het verder verkleinen van de risico’s op fraude.
 
In de bijlagen is uiteenlopende informatie opgenomen, die mogelijk bruikbaar en/of relevant is voor het integriteitbeleid. Zo zijn de (gewijzigde) IVBN Code of Ethics en het IVBN Model Interne Gedragscode daarin opgenomen. Relevant voor beleggers en andere bij transacties betrokken partijen is de door de Notariële Beroepsorganisatie uitgegeven “Checklist ABC-transacties”. Ook de notitie ‘Vastgoed en integriteit’ van de branche-organisaties van pensioenfondsen is integraal opgenomen. Verder zijn in de bijlagen twee samenvattingen opgenomen. Het gaat om een samenvatting van de PSI Bouw-publicatie “Bouwen aan integriteit” en om een samenvatting van het studierapport van de Algemene Rekenkamer over het “Signaleren van fraude”.
 
De publicatie is opgesteld door de IVBN Taskforce Toezicht, multidisciplinair samengesteld uit vakspecialisten en ervaringsdeskundigen vanuit de ledenkring. De publicatie kan behulpzaam zijn het bewustzijn van frauderisico’s te vergroten en het integriteitbeleid in de profesionele vastgioedsector te concretiseren.
 
 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De publicatie is meegestuurd met dit persbericht; is beschikbaar via www.ivbn.nl, onder Publicaties, of kan op verzoek via info@ivbn.nl worden toegestuurd. De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt op vastgoedgebied de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 30 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in huurwoningen (140.000; daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt) , kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2), bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen, om een platform te bieden aan institutionele vastgoedbeleggers en om de bedrijfstak verder te professionaliseren. IVBN richt zich daarbij op zowel het direct als het indirect beleggen in vastgoed.


Terug