Den Haag, 6 februari 2018

IVBN-publicatie “Beheersing van frauderisico’s” geactualiseerd

In 2008, enkele maanden na het bekend worden van de omvangrijke Klimop-fraudezaak, liet

IVBN de publicatie verschijnen: ‘Beheersing van frauderisico’s in de institutionele vastgoedsector’. Tien jaar later publiceert IVBN een actualisatie. Opvallend daarbij is dat heel veel van de in 2008 geschetste maatregelen nog steeds geldig en actueel zijn. Het bestuur van IVBN beveelt al haar leden aan kennis te nemen van de actualisatie en waar nodig de eigen organisatie er opnieuw aan te spiegelen. Ook voor partijen buiten de institutionele vastgoedbeleggingssector is deze publicatie uitermate nuttig en interessant.

De publicatie betreft een kader met risicobeheersmaatregelen, dat professionele partijen in de institutionele vastgoedbeleggingssector hanteren om de kans op fraude te minimaliseren. Ingegaan wordt op kritische processen als aan- en verkoop, de exploitatie en het taxeren van vastgoed, maar ook op persoonlijke integriteit, governance en cultuur en een goed functionerend toezicht daarop. Het is géén checklist om ‘overal aan te voldoen'. Iedere institutionele belegger moet immers zijn eigen afweging maken welke van de genoemde beheersmaatregelen nog aanvullend zinvol en toepasbaar zijn in de organisatie.

IVBN-voorzitter Dick van Hal: “Sinds 2008 is er zowel in de institutionele vastgoedbeleggings-sector, als in de hele vastgoedketen, veel gebeurd om de frauderisico’s te mitigeren. De publicatie geeft daar een beeld van. Vastgoed blijft immers, vanwege de aard en omvang van de transacties, kwetsbaar voor fraude. Continue aandacht vanuit het management, maar vooral ook van medewerkers is essentieel. Het melden van integriteitsincidenten moet je als ‘professioneel handelen’ zien. En juist ook in een actieve en dynamische markt met veel transacties en nieuwe partijen is het enorm belangrijk om heel alert te zijn. Deze actualisering kan iedereen daarbij helpen. Het is een op de praktijk gericht en goed leesbaar document voor alle medewerkers én het management van vastgoedorganisaties.” 

De IVBN voorzitter kondigde de nieuwe publicatie aan tijdens een door de RICS, de NEPROM en IVBN vandaag georganiseerde integriteitsbijeenkomst, met als titel “Let's start talking about integrity”. Aan een tiental ronde tafels in Undercurrent (Amsterdam) kwamen een honderdtal vastgoedprofessionals uit de drie achterbannen bijeen om over integriteit met elkaar in gesprek te gaan.


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat deze aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug