15. Voorburg, 16 december 2009

Gemiste kans woningmarkt te hervormen. Afloop staatssteundossier met gemengde gevoelens ontvangen.
IVBN heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de brief van minister Van der Laan aan de Tweede Kamer over het staatssteundossier. Positief is dat er nu veel meer duidelijkheid is gekomen wat Brussel toelaatbaar acht en dat voor de duidelijk commerciële activiteiten van woningcorporaties geen staatssteun meer mag worden gebruikt. De WSW-borging op allerlei combinatieprojecten met sociale én commerciële activiteiten zal moeten worden beperkt. Daardoor ontstaat een meer gelijk speelveld. Positief is ook dat er duidelijkheid is gekomen over wat nu maatschappelijk vastgoed is.
 
Negatief is echter dat er op de woningmarkt nauwelijks iets zal veranderen, terwijl dat zeer noodzakelijk is. IVBN betreurt het dat de minister het staatssteundossier niet heeft benut om de woningmarkt te hervormen, door de woningcorporaties ruimte te geven om een flink deel van hun woningvoorraad commercieel te exploiteren, in samenwerking met marktpartijen als institutionele vastgoedbeleggers. Daardoor had het nu in de sociale huurwoningenvoorraad opgesloten maatschappelijke vermogen liquide gemaakt kunnen worden. Tevens was er dan tussen de koopwoningenmarkt en de sociale huursector een sterke commerciële huursector ontstaan.
 
De minister heeft (na aandrang van een meerderheid van de Tweede Kamer) er helaas voor gekozen de doelgroep voor de woningcorporaties sterk te vergroten. Alle inkomens tot € 33.000 (zo’n 43% van de Nederlandse bevolking!) zouden in aanmerking moeten komen voor een sociale huurwoning. Ook het scheefwonen van zittende huurders met hogere inkomens wordt helaas niet aangepakt door een inkomenstoets te introduceren. Dat is slecht nieuws voor huurders uit de echte doelgroep (de huurtoeslagontvangers) die geen sociale huurwoning kunnen bemachtigen. De woningcorporaties verspelen daarmee tevens de mogelijkheid fors hogere huurinkomsten te genereren, wat essentieel is om hun sterk geslonken verdiencapaciteit te vergroten. Woningcorporaties zouden hierdoor financieel in staat gesteld worden hun maatschappelijke doelen na te streven. 
 
IVBN betreurt het zeer dat er geen objectieve grens gesteld wordt aan wat een sociale of een commerciële huurwoning is. Alleen als de feitelijke huurprijs boven de € 648 komt, is er sprake van een commerciële huurwoning. En dat terwijl 30% van de corporatievoorraad de kwaliteit heeft om –na mutatie- als commerciële huurwoning te worden verhuurd. Er zijn momenteel slechts zo’n 100.000 huurwoningen van corporaties met een feitelijke huurprijs boven de € 648 huur per maand. Corporaties bepalen immers zelf de huurprijs. IVBN blijft ervoor pleiten dat alle huurwoningen die de kwaliteit hebben om na mutatie van de huurder voortaan op de vrije markt te worden verhuurd, tenminste een ruimer huurregime krijgen dan de overige sociale huurwoningen.
 
IVBN wil zowel de brief als vooral ook het besluit van de Europese Commissie nader bestuderen en gaat zich met haar leden beraden of de sterke vergroting van de doelgroep en het niet aanbrengen van een objectieve begrenzing juridisch kan en moet worden aangevochten bij het Europees Hof. 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug