Voorburg, 21 december 2016

Forse toename middeldure huurappartementen

De afgelopen 2 jaar zijn er in Nederland substantieel meer middeldure huurwoningen bijgekomen dan in de jaren er voor. De groei is met name toe te schrijven aan de toevoeging van huurappartementen tot 100 vierkante meter in de stedelijke regio’s van Nederland. Dat blijkt uit de samenstelling van portefeuilles van beleggers. Het aandeel van deze appartementen in de Transactiemonitor Vrije Sector Huur is de afgelopen 8 jaar dan ook toegenomen van 25 procent tot circa 35 procent. Daarmee vormen de appartementen met huurprijzen tussen €710 en €1000 momenteel het grootste aandeel binnen de Transactiemonitor. Dit blijkt uit een analyse van de Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen waarin de verhuurtransacties opgenomen zijn van de grootste woningbeleggers van Nederland.

De Transactiemonitor laat een trend zien (zie figuur 1). Bij de start van de Transactiemonitor in 2008 was het aandeel transacties van eengezinswoningen vanaf 120 vierkante meter dominant. Over de afgelopen meetperioden hebben eengezinswoningen een steeds kleiner aandeel laten zien. Dit is een trend die tevens bij vastgoedbeleggers te zien is. Het aandeel eengezinswoningen in de IPD index bedroeg in 1995 nog 60 procent en dit aandeel is afgenomen tot 44 procent in 2015. Deze daling kan worden verklaard doordat aankopen en investeringen met name in stedelijke gebieden hebben plaatsgevonden.

Figuur 1: Ontwikkeling samenstelling transacties naar woningtype en woninggrootte


Bron: MSCI

Het gemiddelde prijsniveau van meergezinswoningen is van circa 8 euro per vierkante meter in 2008 toegenomen tot 9,60 euro per vierkante meter in de eerste helft van 2016. Daarmee gaat de prijsontwikkeling nog steeds gelijk op met de inflatie. Dit geldt zowel voor de grotere als voor de kleinere appartementen en vertoont weinig onderscheid (zie figuur 2). De sterkere prijsontwikkeling van het segment grotere meergezinswoningen vond met name de afgelopen anderhalf jaar plaats. Bij de kleinere meergezinswoningen is de prijsstijging eerder ingezet maar bij deze woningen is in het afgelopen half jaar een afvlakking van de prijzen te zien.

Figuur 2: Huurprijs per vierkante meter naar woningtype en woninggrootte


Bron: MSCI

In absolute termen blijft het gemiddelde prijspeil voor meergezinswoningen in Amsterdam per vierkante meter consequent het hoogste van Nederland (zie figuur 3). Over de gehele meetperiode is dit prijspeil niet beneden de 10 euro per vierkante meter geweest en ligt dat nu op 13 euro per vierkante meter. Het totaal van de G4 ligt op 10 euro per vierkante meter wat circa een euro per vierkante meter boven het niveau in overig Nederland ligt. De prijsverschillen op de Nederlandse vrije sector huurmarkt blijken met uitzondering van Amsterdam dus relatief beperkt. 

Figuur 3: Huurprijs per vierkante meter, appartementen tot 100 m2 naar regio


Bron: MSCI

Achtergrond

Deze cijfers zijn gebaseerd op de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen en onderzoek van Bert Teuben en Herman Gelauff van MSCI, zoals opgenomen in de speciale editie over de woningmarkt van Vastgoedmarkt van december 2016. De analyse geeft de resultaten van de verhuurtransacties van woningen in de vrije sector van de deelnemers die aangesloten zijn bij de IPD Transactiemonitor Vrije Sector Huurwoningen. Dit zijn Altera, Amvest, Bouwinvest, CBRE Global Investors, Delta Lloyd, Eigen Haard, MN, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Vesteda. De totale database omvat circa 87.000 waarnemingen. Voor de analyse in dit artikel is initiële verhuur, gemeubileerde / gestoffeerde verhuur en shortstay buiten beschouwing gelaten. Met deze cijfers wordt inzicht geboden in de gangbare huurprijsniveaus van vrije sector huurwoningen in Nederland. De doelstelling is om ieder half jaar een publicatie over de huurprijsontwikkeling te verzorgen. Hiermee wordt meer transparantie bewerkstelligd vanuit de institutionele vastgoedbeleggingsmarkt. De publicatie van dit derde artikel volgt op twee andere publicaties in PropertyNL. 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug