Den Haag, 20 mei 2022

De reactie van IVBN op het Programma Betaalbaar Wonen van Minister de Jonge

IVBN waardeert de ambitie en de regierol die de minister neemt met het Programma Betaalbaar Wonen. Betaalbaarheid, het bestrijden van malafide verhuurders en het vergroten van de transparantie in de verhuursector zijn ook voor IVBN belangrijke speerpunten.

De leden van IVBN focussen zich op de nieuwbouw van middenhuurwoningen, vooral in de middenhuur. Institutionele beleggers richten zich met de verhuur van onze huurwoningen met name op mensen met middeninkomens en mensen met sleutelberoepen. Hiermee bedienen wij een brede doelgroep- van starters, alleenstaanden, doorstromers tot ouderen. Binnen de IVBN-woningportefeuilles komen huurachterstanden nauwelijks voor omdat wij aan de voorkant een goede inkomenstoets uitvoeren.

Ons inziens legt de minister in zijn programma ten onrechte sterk de nadruk op het hebben van een koopwoning. Daarmee blijft het belang van een groter en solide middenhuursegment onderbelicht. Uit onze eigen ervaring binnen de IVBN-ledenkring weten we dat er veel animo is voor goede huurwoningen, met name in de middenhuur. Voor veel mensen is een huurwoning zeker geen tussenstation, maar wordt hier bewust voor gekozen. Huurders worden op tal van vlakken ontzorgd en de kosten van bijvoorbeeld onderhoud en verduurzaming zijn vaak volledig voor de rekening van de verhuurder. Daarnaast ondersteunen huurwoningen de flexibele arbeidsmarkt.

De minister zegt in het Programma Betaalbaarheid terecht dat middenhuur de doorstroming bevordert. Zeker ten aanzien van goedkope scheefhuurders in de sociale huursector en ouderen die een ruime koopwoning bezet houden. In onze optiek moeten we “doorstroming” nader programmeren, zodat er meer focus komt op het vergroten van het middenhuursegment en de kansen die dit voor onze huurders en woningzoekenden biedt.

Het stemt ons hoopvol dat de minister het belang van de institutionele belegger erkent voor de nieuwbouw van met name middenhuurwoningen. Maar de minister ziet huurprijsregulering door middel van het doortrekken in het WWS te veel als de oplossing voor de problemen op de woningmarkt. IVBN en haar leden denken constructief mee. Ook ten aanzien van het complexe dossier over regulering van de aanvangshuurprijzen in de middenhuur. Eerder hebben we al verschillende zelfregulerende maatregelen voorgesteld. Bijv. de wettelijke beperking van de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije huursector en meer transparantie door ALLE typen verhuurders. Wij kunnen uit de voeten met een bepaalde mate van regulering van het doortrekken van het WWS als 1) marktconformiteit wordt gewaarborgd, 2) eerdere afspraken tussen beleggers en gemeenten worden geëerbiedigd en 3) als institutionele beleggers voor de lange termijn weten waar zij aan toe zijn.

Resumerend: beschikbaarheid en betaalbaarheid kunnen niet door elkaar worden gebruikt. Problemen op de woningmarkt kunnen niet allemaal worden opgelost met instrumenten uit het woondomein zelf. Er is een tekort aan (huur)woningen, dat is een feit. Dat los je niet op met regulering van de huurprijzen, maar vergt woningbouw. Daarvoor weet de minister ons aan zijn zijde. 

Wat is volgens ons nodig om de woningmarkt langjarig aan te jagen? Inzetten op meer bouwlocaties- waaronder bouw- en herontwikkelingslocaties met maatschappelijke bestemmingen voor woonvormen voor ouderen, passende grondprijzen en goed werkende gemeentelijke apparaten.

Stimuleer langjarige overlegstructuren op lokaal niveau waarmee wij gezamenlijk kunnen sturen tussentijdse ontwikkelingen, indien nodig. Zorg ervoor dat investeren in huurwoningen door institutionele beleggers aantrekkelijk EN verantwoord blijft. Op die manier kunnen wij als institutionele beleggers onze maatschappelijke rol blijven uitvoeren, complementair aan de woningcorporaties.

Nieuwe woningen moeten tegen marktconforme prijzen worden gebouwd en daarna verhuurd. Verslechtert het investeringsklimaat, dan ontstaat er het risico dat er minder gebouwd gaat worden en dat is in niemand belang. 

Terug