Voorburg, 9 juli 2014

Warmtewet zorgt in de praktijk voor grote problemen, 09-07-2014

Kamerbrief minister EZ biedt geen antwoord op knelpunten verhuurders

IVBN, Vastgoed Belang, VGM NL, Kences en Forumvast reageren met teleurstelling op de Kamerbrief van 7 juli 2014 van de Minister van EZ over de nadere uitwerking van de Warmtewet. In de Kamerbrief wordt geen rekening gehouden met de grote praktische en onoplosbare problemen die de per 1 januari in werking getreden Warmtewet voor verhuurders met zich meebrengt. Verhuurders richten zich nu op de Tweede Kamer met als doel de verhuur van vastgoed buiten de werkingssfeer van de Warmtewet te brengen.

De Warmtewet is aanvankelijk in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen mogelijk te hoge prijsvorming bij warmtelevering door stadsverwarmingsbedrijven. Op een later moment is daar in de parlementaire behandeling en in de uitwerking van de wet aan toegevoegd dat ook alle gebouwgebonden installaties onder de reikwijdte moesten vallen. Verhuurders, die het leveren van warmte niet als primaire economische activiteit hebben, worden door deze opgerekte reikwijdte van de Warmtewet als ‘energieleverancier’ gezien. 

Verhuurders zijn het echter ten principale niet eens met de keuze van EZ om gebouwgebonden installaties te betrekken in de Warmtewet. Een verhuurder is immers geen primaire energieleverancier, maar eigenaar van een installatie (bijvoorbeeld een op gas gestookte installatie of een duurzame WKO-installatie). In de huidige praktijk behoort de (aanschaf, exploitatie, onderhoud én vervanging van de) installatie tot het gehuurde en is die installatie in de huurprijs opgenomen. De daadwerkelijke kosten van elektriciteit of gas - dat gebruikt wordt voor de warmteopwekking in de installatie - worden dan jaarlijks (eerst via een voorschot en later via een afrekening) via de servicekosten verrekend onder de huurders, inclusief de gemeenschappelijke ruimten. Verhuurders en huurders hebben jaarlijks gezamenlijk overleg over de servicekosten waarbij veelal ook de mogelijkheid bestaat om over te stappen naar een andere leverancier van elektriciteit of gas, net zoals bij huurders met een eigen individuele CV(-combi)-ketel het geval is. Er is dan ook geen sprake van ‘gebonden consumenten’ die geen keuze zouden hebben wie hen van energie voorziet, zoals de minister stelt. 

In de brief geeft de minister zich geen rekenschap van de bestaande en goedwerkende praktijk van de afrekening van warmte in het woning-, winkel-, en kantorenvastgoed via servicekosten, die nu door de Warmtewet volledig wordt doorkruist. Door de Warmtewet komen bestaande verhoudingen tussen huurder en verhuurder onder druk te staan. Voor de doorkruising van de bestaande praktijk bij VvE’s die inpandige installaties hebben maakt de minister terecht wel een uitzondering en zal hij de wet aanpassen. 

Ondanks de jarenlange behandeling van het wetsvoorstel is nooit goed onderzocht hoe de Warmtewet uitwerkt op de situatie van gebouwgebonden installaties en wat de impact voor de verhuurpraktijk is. Ook deze Kamerbrief geeft daar geen antwoord op. Zo is bijvoorbeeld het exacte aantal installaties in de Nederlandse gebouwenvoorraad niet goed bekend en zijn de extra administratieve lasten voor verhuurders onvoldoende in beeld gebracht. In technische en praktische zin blijkt de Warmtewet voor gebouwgebonden installaties nu onuitvoerbaar. De Kamerbrief biedt ook geen handreiking voor de onoplosbare knelpunten bij gebouwgebonden installaties zoals de problemen met individuele bemetering, het huurrecht, de individuele leveringsovereenkomst, de storingscompensatie, de doorlevering van stadswarmte en de vervanging van oudere installaties voor duurzame installaties. Gevreesd moet worden dat verhuurders noodgedwongen door de Warmtewet geen duurzame (WKO-) installatie meer kunnen plaatsen. Om buiten de Warmtewet te blijven zouden verhuurders massaal moeten overstappen op individuele ketels, waardoor de kosten voor huurders omhoog gaan. 

Klik hier voor de gezamenlijke brief aan de Kamer


Noot voor de redactie:

Contactpersoon bij IVBN is directeur Frank van Blokland, 070-3000371 of 06 54 25 24 15

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers. Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.


Contactpersoon bij Vastgoed Belang is directeur Co Koning; 020-3463123 of 06-51980819

Vereniging Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in Vastgoed. Als collectief oefenen wij invloed uit op politieke besluitvorming op landelijk, regionaal en locaal niveau, met als doel behoud en verbetering van uw rendement.


Contactpersoon bij VGM NL is directeur Ilse Kaandorp; 030 3035220 of 06 10892507

Wij zijn de branchevereniging van onafhankelijke vastgoedmanagers in Nederland die de belangen behartigt van onze beroepsgroep, die vastgoedmanagement als vak verder ontwikkelt, die specifieke kennis bundelt van vastgoedexploitatie en die diensten levert aan haar leden.


Contactpersoon bij Forumvast is Huib Boissevain, voorzitter Forumvast ; 020-5720101 of 06 53362720

FORUMVAST is een belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers. Een solide en betrouwbare partner!


Contactpersoon bij Kences is directeur Vincent Buitenhuis 030 - 25 25 777 of 06-11004207

Kences is in 1999 opgericht als kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters in Nederland. De Kences deelnemers huisvesten samen ruim 76.000 studenten.

Terug