Den Haag, 22 oktober 2020

Verhoging overdrachtsbelasting beleggers heeft ernstige negatieve effecten voor de woningmarkt

IVBN: De voorgestelde verhoging van het tarief voor de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% leidt tot ernstige negatieve effecten voor de woningmarkt en de nieuwbouw van huurwoningen voor professionele beleggers: “Er dreigt meer dan €1 miljard aan belegd vermogen van pensioenfondsen te verdampen”.

Wie betaalt hiervoor de rekening? Dat is de pensioenontvanger, want de pensioenfondsen zullen moeten korten. Dat zijn onze huurders, de woningzoekenden. Het gaat immers om € 1 miljard aan vermogen dat niet meer kan worden geïnvesteerd in het bouwen van nieuwe woningen, dat niet meer kan worden geïnvesteerd in de verduurzaming van onze woningvoorraad. Het raakt ons allemaal omdat onze gezamenlijke opgave om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te verminderen, immens is.

Onze gezamenlijke woningbouwopgave mag niet geraakt worden door ondoordachte korte termijn maatregelen, maar kan alleen worden aangepakt door een lange termijn focus op stimulering (bijbouwen!). Verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers brengt ons alleen maar verder van huis.

Toelichting IVBN op de drie belangrijkste punten:

1.  Nieuwbouw wordt nóg moeilijker omdat projecten niet meer ‘rond te rekenen’ zijn.
Het realiseren van nieuwe middenhuurwoningen onder de € 1000,- huur per maand is al een hele grote opgave, gezien de hoge bouwkosten, strikte lokale regulering en onvoldoende passende grondprijzen. Er wordt nu al minimale looptijdrendementen behaald. Iedere extra financiële belasting als gevolg van (stapeling van) wet- en regelgeving is er dan ook één teveel.

2. Afname waarde woningbeleggingen heeft sterk afremmende werking op de nieuwbouw van huurwoningen

Wanneer een belegger nieuwbouw huurwoningen aankoopt, wordt er weliswaar geen overdrachtsbelasting bij aankoop betaalt, maar: bij de berekening van de waarde in exploitatie wordt wél direct uitgegaan van het hogere overdrachtstarief van 8% in plaats van 2%. Dit betekent dat door de maatregel de waarde in de boeken direct navenant afneemt Taxateurs en taxatiemodellen moeten de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningcorporaties en professionele lange termijn beleggers verplicht meenemen. De maatregel heeft dus ook vanuit dit perspectief- onbedoeld- een sterk remmende werking op de nieuwbouw van huurwoningen.

3. Verder verlies van vertrouwen in de politiek terwijl bestendig overheidsbeleid zo noodzakelijk is

Tussentijdse wijzigingen in regelgeving en korte termijn reguleringsmaatregelen brengt grote onzekerheid mee voor professionele en maatschappelijk betrokken samenwerkingspartners die bij willen dragen aan een toegankelijke woningmarkt voor iederéén. De opeenstapeling van maatregelen vermindert de investeringsbereidheid van institutionele beleggers die op zorgvuldige wijze werken met én voor pensioen- en levensverzekeringsgeld. Paradoxaal omdat de politiek ook de noodzaak erkent dat woningmarkt alleen via investeringen is te stimuleren.

De verhoging van de overdrachtsbelasting is een zware “one-size-fits-all’ maatregel die institutionele en andere professionele investeerders raakt, die juist voor nieuwbouw zorgen.

Aanleiding tot het politieke voorstel de overdrachtsbelasting te verhogen was de problematiek rond ‘buy-to-let-‘beleggers’. Nu dreigt de rekening gelegd te worden bij professionele lange termijn én maatschappelijk betrokken samenwerkingspartners: juist zíj zijn de drijvende kracht bij het aanpakken van de schaarste op de woningmarkt en zijn essentieel voor stedelijke herstructurering.

IVBN roept de politici in de Tweede Kamer daarom op tot in ieder geval uitstel van deze maatregel, zodat er ruimte komt voor een meer gedegen dialoog over de onbedoelde negatieve impact voor onze huurders en  woningzoekenden.Naast de gevolgen voor de nieuwbouw moet voorkomen worden dat beleggers nu eerder zullen uitponden en dat daarmee meer woningen verloren dreigen te gaan ten behoeve van het betaalbare huursegment.


 

Contactpersoon Elisa Bontrop, senior beleidsadviseur woningmarkt IVBN 070-3000371 of  06 11 80 34 53.
 

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaat-schapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.

Terug