9. Voorburg, 19 april 2007

Vastgoedbeleggers dienen klacht in bij Europese Commissie

Oneerlijke concurrentie op commerciële markten door corporaties

Institutionele vastgoedbeleggers, verenigd in IVBN, hebben bij eurocommissaris mevrouw Kroes een klacht ingediend. De klacht richt zich tegen de het beleid van de Nederlandse overheid ten aanzien van de taakafbakening van woningcorporaties. Kern van de klacht is dat corporaties (met gebruikmaking van staatssteun) in toenemende mate opereren op commerciële markten, zonder dat er sprake is van een gelijk speelveld. De Nederlandse overheid tolereert én bevordert dergelijke commerciële activiteiten. Centraal bij de problematiek van een niet-gelijk speelveld staan de overmaat aan vermogen van de corporaties, het ontbreken van een rendementsdoelstelling op de inzet van dat vermogen, het ontbreken van tucht van de markt én het ontbreken van toezicht op marktconformiteit van het handelen van corporaties op die commerciële markten. Investeringen door corporaties onder niet-marktconforme condities in commerciële marktsegmenten zijn ernstig marktverstorend en concurrentievervalsend. Dat dergelijke investeringen worden gedaan om de opbrengsten daarvan veelal te (her-)investeren in de sociale kernactiviteiten, doet aan de problematiek van het ongelijke speelveld niets af.
 
De Nederlandse overheid accepteert niet alleen dat corporaties zich actief – en mét staatssteun - op commerciële markten begeven. Tegelijkertijd bemoeilijkt de Nederlandse overheid de positie van marktpartijen in ernstige mate door het strikt reguleren van een veel te groot deel van de huurwoningen-markt. Tegenover 1,1 miljoen huurtoeslagontvangers staan 2,85 miljoen door de overheid gereguleerde huurwoningen, waarvan 2,4 miljoen corporatiewoningen. Voor alle 2,85 miljoen gereguleerde huurwoningen besloot het kabinet recent tot een huurbevriezing per 1 juli 2007 (alleen de inflatie van 1,1% over 2006 mag in de huur worden verwerkt) met als motivatie dat “corporaties dat gezien hun reserves best kunnen lijden”. Daarmee zet de Nederlandse overheid marktpartijen als institutionele woningbeleggers in een dubbele klem.
 
IVBN onderkent het grote belang van de sociale rol van woningcorporaties voor personen “die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting”, thans wettelijk gekoppeld aan een inkomensgrens van maximaal € 27.500 per (meerpersoons) huishouden. Daarbij past de rol van woningcorporaties om met staatssteun goedkope en betaalbare huurwoningen met een huurprijs tot aan circa € 500 huur per maand te bouwen en te exploiteren. De klacht van IVBN richt zich dus niet op het functioneren van woningcorporaties (met staatssteun) op het echte sociale huisvestingsvlak. De staatssteun wordt echter niet beperkt tot het uitvoeren van de primaire taak. De door de Nederlandse overheid voorgenomen zeer substantiële uitbreiding van de doelgroep van corporaties tot minimaal € 33.000 inkomen of nog hoger, wijst IVBN volstrekt af. Daarmee zou immers zelfs meer dan de helft van de Nederlandse bevolking in aanmerking komen voor een corporatiewoning.
 
IVBN meent dat een nog verdere terugdringing van de commerciële huursector niet gewenst is. De belangen van de grotendeels met pensioengeld werkende institutionele beleggers worden door het Nederlandse overheidsbeleid zeer ernstig geschaad. Er dient een halt toegeroepen te worden aan de steeds sterker wordende oneerlijke concurrentie en marktverstoring door woningcorporaties, die institutionele beleggers steeds verder wegdrukt uit traditioneel commerciële markten. Het gaat dan niet alleen om huurwoningen boven € 500 huur, maar ook om commercieel vastgoed (zoals kantoren en winkels) en om zogenaamd maatschappelijk vastgoed (zorgcentra, ziekenhuizen, bibliotheken).
 
IVBN verzoekt de Europese Commissie dan ook om een formele aanbeveling tot de Nederlandse overheid te richten in de zin van artikel 18 van de Procedureverordening, zodat op zo kort mogelijke termijn de staatssteun wordt teruggebracht tot de primaire taak van corporaties: het realiseren en exploiteren van goedkope en betaalbare huurwoningen voor mensen die daarop specifiek zijn aangewezen. Indien het dochters van corporaties wordt toegestaan bepaalde commerciële activiteiten uit te oefenen, dient dat op een volledig gelijk speelveld plaats te vinden, waarbij tegen marktomstandigheden en volstrekt marktconform wordt gewerkt. Dergelijke dochters moeten dan bijvoorbeeld ook voor marktpartijen toegankelijk zijn.
 
Noot voor de redactie:

Persconferentie:
IVBN organiseert een persconferentie op donderdag 26 april 13.00 uur in Nieuwspoort te Den Haag om de klacht inhoudelijk toe te lichten.  

Om 13.00 uur wordt uitsluitend ter plaatse beschikbaar gesteld:
1) de begeleidende brief aan eurocommissaris mevrouw Kroes (7 pagina’s);
2) een samenvatting van de klacht en het verzoek aan de Europese Commissie (16 pagina’s)
3) de sheets van de presentatie, waarin de klacht wordt toegelicht.

Vervolgens zal om 13.30 uur een persconferentie worden gehouden. De directeur van IVBN, Frank van Blokland, zal de persconferentie inleiden, waarna de voorzitter van IVBN, de heer Onno Breur (tevens directeur bij Vesteda) een toelichting zal geven op de klacht. Ook mededingingsjurist Maarten Meulenbelt van Howrey LLP uit Brussel zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

NB Pas na afloop van de persconferentie, vanaf 16.00 uur zullen de genoemde stukken via de website van IVBN voor de overige pers en belangstellenden beschikbaar komen.

Graag een email naar info@ivbn.nl indien u bij de persconferentie aanwezig wilt zijn, zodat wij voldoende informatiesets kunnen samenstellen. 

Eind september 2006 diende IVBN een klacht in bij de NMa. Corporaties voeren, in strijd met artikel 25b van de Mededingingswet, nog steeds géén gescheiden administratie. Volgens die wet moeten corporaties de lasten en baten van de door hen met staatssteun uitgevoerde Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) op adequate wijze scheiden van de baten en lasten van hun andere activiteiten.

De heer Van Blokland, directeur IVBN is bereikbaar via  tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel).

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 33 leden hebben voor circa 65 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 45 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 150.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug