Utrecht/Voorburg, 26 april 2016

Sociale meerwaarde noodzakelijk voor voortbestaan winkelgebieden

NIEUW ONDERZOEK BIEDT RICHTLIJNEN VOOR CONSUMENTGERICHT DENKEN ALS UITGANGSPUNT VOOR ONTWIKKELING EN BEHEER WINKELGEBIEDEN

Op 26 april jl. zijn de resultaten van het praktijkonderzoek ‘Nieuwe richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden’ gepresenteerd door NRW, IVBN en Mindlogyx Retail. De publicatie is overhandigd aan Marijke van Hees, voorzitter van de Retailagenda.

Onderzoek dat in opdracht van IVBN en NRW door MindLogyx Retail werd uitgevoerd laat zien dat sociale meerwaarde cruciaal is voor de toekomst van winkelgebieden. Deze sociale meerwaarde heeft betrekking op de totale ervaring die gebruikers met een winkelgebied hebben. Dit betekent het ontwikkelen van een merkbelofte die op alle aspecten van een winkelgebied betrekking heeft en aansluit op het sociale motivatieprofiel van de gebruikers. Dit betekent tevens vastgoedmanagement nieuwe stijl en een nieuwe centrale rol voor de centrummanager. Het rapport en de daarop gebaseerde samenvatting in boekvorm werden tijdens deze bijeenkomst overhandigd aan Marijke van Hees, voorzitter van de stuurgroep Retailagenda.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
• Mindlogyx Retail concludeert dat gebrek aan sociale meerwaarde in winkelgebieden ervoor heeft gezorgd dat de economische crisis en verkoop via internet grote gevolgen had voor winkelgebieden. De mens ziet zichzelf niet als consument, maar als individu. Het advies is om i.p.v. consumentgericht te denken, mensgericht te  gaan denken (het brein te begrijpen);
• Zij stellen dat het niet de consument is die verandert, maar dat het retail landschap de laatste decennia drastisch is veranderd. Dit betekent dat winkelgebieden niet meer gezien moeten worden als een verzamelplaats van verkooppunten, maar juist als ontmoetingsplaats. Sociale meerwaarde moet de basis zijn van alle onderdelen van een winkelgebied. Sociale meerwaarde is een totaalervaring en kan niet worden gecreëerd door een (eenmalige) beleving. Het gaat om totaalervaringen.
• Zij adviseren om voor een specifiek motivatieprofiel te kiezen voor het bepalen van sociale meerwaarde.  Om sociale meerwaarde te creëren in winkelgebieden is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de motivatie van de verschillende gebruikers. Oftewel segmenteren. Segmentatie van gebruikersgroepen op basis van sociale motivatieprofielen helpt bij het ontwikkelen van de juiste strategie om sociale meerwaarde te creëren.
• Zij adviseren om een winkelgebied als merk  te ontwikkelen. Het gaat erom een inhoudelijke visie te ontwikkelen op de totale ervaring die mensen hebben met een winkelcentrum als sociale omgeving. Creëren van betrokkenheid van alle belanghebbenden en het scheppen van vertrouwen staan hierbij centraal.

Wilt u het gehele onderzoek of de samenvatting van het onderzoek lezen? Ga dan naar www.nrw.nl of www.ivbn.nl.


Noot voor de redactie:

Over NRW
De Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) is een actieve vereniging waar ruim 500 toonaangevende vastgoedprofessionals continu samenwerken aan een attractief en toekomstbestendig winkellandschap voor de consument.

Brigit Gerritse, directeur NRW
Godebaldkwartier 64
3511 DZ Utrecht
M 06 – 29 50 55 89
T 030 – 231 37 54
E b.gerritse@nrw.nl
www.nrw.nl

Over IVBN
Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers. Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

IVBN
drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN
070-3000371 of 06 54 25 24 15 
www.ivbn.nl

Over MINDLOGYX RETAIL
MindLogyx Retail is ontstaan uit een samengaan van wetenschappelijke kennis en jarenlange praktische ervaring. Voor het ontwikkelen van de visie en een toetsbare hypothese heeft Mindlogyx Retail een model gebouwd dat de problematiek en oplossingen in kaart brengt. Dit biedt de basis voor het noodzakelijke inzicht in de sociale motivatie van de consument en de toetsing en de toepassing in alle fases. De door Mindlogyx Retail ontwikkelde methode omvat een model en een aantal onderzoektools zodat de (onbewuste) sociale motivatie van de consument in winkelgebieden in kaart kan worden gebracht. Hiermee kan niet alleen verklarend inzicht worden verkregen, maar ook de doelgroepen worden gesegmenteerd en in kaart gebracht en hun gedrag voorspeld. Dit geeft
een samenhangend beeld van alle aspecten die van belang zijn voor de inrichting, het succes en de waardevermeerdering van winkelgebieden.

MindLogyx Retail
Kromwijkdreef 11, Amsterdam
Contact: drs. M.A. Simons, M: 06-28986708 E: simons@mindlogyx.com
www.mindlogyx-retail.com

Terug