Den Haag, 18 februari 2021

Politiek strooit ‘helicoptergeld’ uit met een niet-effectieve huurbevriezing

Woordvoerder Van Blokland van IVBN is met stomheid geslagen over de door minister Ollongren aangekondigde huurbevriezing van gereguleerde huurwoningen. Zelfs de inflatie mag dus niet worden gevraagd. De tekst van de door de Tweede Kamer aangenomen motie Beckermann (SP) luidt als volgt:


constaterende, dat huurders van corporatiewoningen in 2020 een huurprijsstijging van gemiddeld 2,7 procent hebben gekregen;
overwegende, dat een lagere huur voor mensen die een sociale huurwoning huren bij een woningcorporatie wenselijk is, dat de huren dan omlaag gaan in plaats van omhoog;
verzoekt de regering, om de huurprijzen in de sociale huursector dit jaar te bevriezen,
en gaat over tot de orde van de dag.


Volgens Van Blokland is de motie evident gericht op de corporatiesector en niet bestemd voor particuliere verhuurders of lange termijn professionele beleggers. Voor corporaties geldt dat zij (en terecht) staatsteun krijgen om goede woningen tegen lage huren voor de sociale doelgroep aan te bieden. IVBN is het volkomen eens met Aedes dat deze maatregel om de huren van sociale huurwoningen (=bezit van een woningcorporatie) te bevriezen niet effectief is en investeringen ernstig bemoeilijkt. Met een algemene huurbevriezing krijgen alle huurders van sociale huurwoningen weliswaar iets lagere lasten, maar daarvan profiteren ook huurders die het niet nodig hebben. Het is als het uitstrooien van geld vanuit een helicopter; het komt niet terecht waar het echt nodig is. En juist voor mensen met betaalrisico’s wil je als corporatie of als institutioneel belegger maatwerk kunnen bieden met huuruitstel of zelfs huurkwijtschelding om een tijdelijke inkomensachteruitgang te kunnen overbruggen.


Minister Ollongren trotseerde op basis van diezelfde argumenten eerder de Eerste Kamer die een huurbevriezing wilde afdwingen, wat haar op een politieke motie van afkeuring (r!) kwam te staan. Het is onbegrijpelijk dat diezelfde argumenten nu blijkbaar niet meer zouden gelden.


Zeer recent nog nam de Tweede Kamer een andere motie aan waarin de jaarlijkse huurverhoging (exclusief woningverbetering of verduurzaming) is beperkt tot inflatie plus max 1% (zowel voor gereguleerde als geliberaliseerde woningen). IVBN kan daarmee leven mits de aanvangshuren in de vrij sector vrij te bepalen blijven op de kwaliteit, de voorzieningen en de ligging van de woning. Er is echter grote politieke druk tot verdere regulering. Door deze politieke onvoorspelbaarheid en strijd om de kiezer nemen de politieke risico’s voor lange termijn beleggers enorm toe.


Voor IVBN-leden geldt dat zij overwegend voor pensioenfondsen en levensverzekeraars werken en voor het beleggen in woningvastgoed is juist de inflatievergoeding minimaal noodzakelijk. Huurbevriezing zet een rem om nieuwbouw- en verduurzamingsinvesteringen.

 Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15


Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 30 leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug