Voorburg, 4 juni 2015

Nieuw systeem huurverhoging woningen niet acceptabel voor institutionele beleggers

Gisterenavond presenteerden Aedes en de Woonbond hun ‘sociaal huur-akkoord’. Indien dat akkoord door beide achterbannen wordt goedgekeurd én door de politiek wordt overgenomen, heeft dat grote negatieve consequenties voor commerciële en particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen. Het effect zal namelijk zijn dat de huur vanaf 1 juli 2016 in reële termen met niet meer dan hooguit 1% omhoog kan. Indien (onverhoopt) dezelfde regels gaan gelden als Aedes nu met de Woonbond is overeengekomen, zullen commerciële verhuurders van veel gereguleerde huurwoningen, die al tussen de 80% en 100% van de maximale huur worden verhuurd, zelfs helemaal géén reële huurverhoging kunnen doorvoeren!

Dat zou desastreus zijn voor de rendementen en de cashflow van gereguleerde huurwoningen van beleggers. Ook buitenlandse beleggers die geïnvesteerd hebben in gereguleerd corporatiebezit worden ernstig getroffen en dat is zeer ongunstig voor het Nederlandse investeringsklimaat. Een dergelijk huurverhogingssysteem is dan ook absoluut niet acceptabel voor IVBN.

De overheid heeft de invoering van de (zeer omstreden) verhuurderheffing altijd verdedigd als een systeem om de extra huurinkomsten af te romen van de toen ingevoerde inkomensafhankelijke huurverhoging. IVBN heeft indertijd berekeningen laten uitvoeren waaruit blijkt dat de af te romen ‘extra’ huurinkomsten de heffing volstrekt onvoldoende zouden compenseren: over de jaren 2013- 2017 in totaal zouden de extra huurinkomsten slechts voor slechts 55% dekking betekenen van de heffing. De ervaringen van de afgelopen twee jaarlijkse huurverhogingen en de verwachting voor dit jaar laten zien dat het gat nog veel groter is dan eerder werd berekend. Gemiddeld werd zo’n 33% dekking verkregen.

Met het door Aedes en de Woonbond voorgestelde systeem zal de dekking in 2016 (met een verwachte inflatie van 1%) die de extra huurinkomsten opleveren om de heffing te kunnen betalen, teruglopen van 33% naar nog maar 9%! Voor 2017 wordt (met een verwachte inflatie van 2%) een daling van de dekking verwacht van 40% naar 18%.

Voor institutionele beleggers in vastgoed (en dus ook voor buitenlandse beleggers) is het door Aedes en Woonbond voorgestelde nieuwe huurverhogingssysteem dan ook niet acceptabel. Voor institutionele beleggers moet er dan ook een ander huurverhogingssysteem komen of moet de verhuurderheffing voor hen zo snel mogelijk worden afgeschaft of verlaagd.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 29 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.


Ter toelichting:

Het ‘sociale huur-akkoord’ van Aedes en de Woonbond moet gezien worden als een aanbod aan de politiek hoe vanaf 1 juli 2016 de huur van gereguleerde huurwoningen kan worden aangepast. Aedes accepteert daarbij een substantiële verlaging van de huurinkomsten en een maximale huursomstijging van alle gereguleerde huurwoningen (inclusief harmonisatie) in reële termen van 1%. Dit ondanks de verhuurder-heffing, waarvan Aedes hoopt dat de politiek die na een evaluatie in 2018 zal beëindigen. Beide partijen stellen voor af te stappen van een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. Voor alle gereguleerde huurwoningen met een huur tussen de 80% en 100% van de maximale huur, mag géén reële huurverhoging worden doorgevoerd; van de andere huurwoningen mag de huur in reële termen maximaal 2,5% omhoog, maar de corporaties mogen, afhankelijk van de kwaliteit van de huurwoning, daarin variëren. Aedes en Woonbond leggen het akkoord de komende tijd voor aan hun achterban.
Aedes en Woonbond zijn van mening dat voor commerciële en particuliere verhuurders - voor het gereguleerde deel van hun woningbezit - een soortgelijk huurprijskader van toepassing moet worden. Zij stellen dat de mogelijke maximale huurstijging in reële termen begrensd dient te worden op slechts 1%. Vermoedelijk wordt daarmee bedoeld op 1% per gereguleerde huurwoning, omdat voor de meeste commerciële en particuliere verhuurders geen maximale huursomstijging kan worden afgesproken. Verder hebben Aedes en de Woonbond afgesproken gezamenlijk onderzoek te gaan doen naar zowel ‘duur’ als ‘goedkoop’ scheefwonen. Aedes voorzitter Calon verwacht dat de Woonbond dan ook bereid zal zijn tot een aanpak van die problematiek te komen.
 
Klik hier voor het "Sociaal Huurakkoord" van Aedes en de Woonbond
Terug