Voorburg, 3 november 2014

Meer mogelijkheden tot transformatie kantoren tot woonruimte, 3-11-2014

IVBN en Vastgoed Belang positief over motie

IVBN en Vastgoed Belang ondersteunen een motie van Van der Linde / Monasch en roepen de Kamer op tot brede ondersteuning. Met de motie wordt voorgesteld dat bij transformatie van leegstaande kantoren, waarin de komende vijf jaar woonruimte wordt gerealiseerd, de nieuw gerealiseerde woonruimte 30 jaar lang uitgesloten zal zijn van het woningwaarderingsstelsel (WWS) en ook geen verhuurderheffing krijgt opgelegd. Daar staat dan wel tegenover dat de huurder van dergelijke woonruimte geen recht heeft op huurtoeslag.

De motie neemt twee belangrijke hinderpalen weg om te transformeren naar woonruimte, namelijk het WWS en de verhuurderheffing. Dat maakt het mogelijk om vanuit de markt creatief te kunnen werken aan transformatie van structureel leegstaande kantoorruimte naar woonruimte. Het huurtoeslagbudget wordt niet (verder) belast. Er kunnen dan relatief kleine woningen worden gerealiseerd, die in ieder geval niet vanwege de oppervlakte direct onder de strikte prijsregulering vallen en ook niet onder de verhuurderheffing. Het kan voorzien in een behoefte die er met name in grote steden is. Het kunnen woningen zijn zowel boven als onder de € 700, afhankelijk van de uitvoering en het uitrustingsniveau.

De motie legt precies de nadruk op de problematiek die is ontstaan nu ook marktpartijen (die geen staatssteun ontvangen) onder de verhuurderheffing zijn komen te vallen, terwijl de negatieve werking van het WWS voor marktpartijen al veel langer bekend is. IVBN en Vastgoed Belang beschouwen deze motie dan ook als een opmaat om tot verdere deregulering te komen, waardoor de markt weer kan meewerken in het voorzien van woonruimte, zowel onder de € 700 als met kleinere huurwoningen. 


Noot voor de redactie:

Contactpersoon voor IVBN is Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Contactpersoon bij Vastgoed Belang is directeur Co Koning; 020-3463123 of 06-51980819

Vereniging Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in Vastgoed. Als collectief oefenen wij invloed uit op politieke besluitvorming op landelijk, regionaal en locaal niveau, met als doel behoud en verbetering van uw rendement. 

Terug