Den Haag, 29 januari 2018

Marktpartijen: voorgestelde regulering van middenhuur leidt tot minder i.p.v. meer middenhuur
‘Aanbevelingen Rob van Gijzel voor regulering werken averechts’

 

Marktpartijen aan de Landelijke Samenwerkingstafel laten weten niet in te stemmen met álle aanbevelingen die maandag 29 januari door voorzitter Rob van Gijzel werden gepresenteerd. Met name niet met de aanbeveling om zowel de bestaande voorraad middenhuur als de nieuwbouw middenhuur te gaan reguleren. Van Gijzel stelt voor om het huidige puntenstelsel voor de gereguleerde huurwoningen ook te laten gelden voor huurwoningen tussen de € 711 en de € 950. Ook wil hij lokale bestuurders laten bepalen welke aanvangshuren mogen worden gevraagd en hoe de jaarlijkse huurverhoging eruit ziet.

Gertjan van der Baan (bestuur IVBN; tevens CEO Vesteda) neemt, mede namens andere marktpartijen aan de Tafel (verenigd in IVBN, NEPROM, HPP, Bouwend Nederland en NVM), nadrukkelijk afstand van die aanbeveling. Van der Baan: “Regulering werkt volkomen averechts! Daarmee zou het door de overheid gereguleerde segment op de huurwoningmarkt worden verhoogd naar 85% en kunnen marktpartijen niet langer fors blijven investeren. Voor alle inkomensgroepen tot aan € 55.000 zou dan een door de overheid gereguleerde huurwoning beschikbaar moeten worden gesteld. Voor marktpartijen resteert dan 15% van de markt. Pensioengeld is nu de voornaamste drijver van investeringen in middenhuur en het moet voor pensioenfondsen aantrekkelijk blijven om in die middenhuur te kunnen investeren. Door regulering wordt zand gestrooid in de motor van de nieuwbouw middenhuur die marktpartijen net goed op gang hebben weten te krijgen. In 2016 was de nieuwbouwproductie van IVBN-leden ten opzichte van 2010 al vervijfvoudigd naar 7500 nieuwbouw huurwoningen; groeide die in 2017met 33% naar 10.000 nieuwe huurwoningen en zal die groei in 2018 nog sterker kunnen zijn. Door regulering, zoals voorzitter Van Gijzel voorstelt (en zoals in Amsterdam en Utrecht op een andere manier al van kracht) wordt er echter juist mínder in plaats van méér middenhuur gerealiseerd. Dan is iedereen slechter af, te beginnen bij de grote groep woningzoekenden, die graag zo’n middenhuurwoning willen. Institutionele vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, gemeenten en corporaties moeten op economische gronden en met een haalbare business case tot samenwerking kunnen komen om méér middenhuur te realiseren.”

Ook andere aanbevelingen ondervinden kritiek, zoals de door Van Gijzel voorgestelde versoepeling van de markttoets voor corporaties, die IVBN/HPP/NEPROM te ver vinden gaan. Beoogd werd oorspronkelijk om het corporaties makkelijker te maken om in wijken met veel corporatiebezit door de corporaties zelf middenhuur woningen te laten bouwen, in het geval marktpartijen (nog) geen animo zouden hebben om dat te doen. Vertegenwoordigers van deze marktpartijen willen hier nu zelf met Aedes en de VNG uit zien te komen. Samenwerking met corporaties, ieder vanuit de eigen sterkten, is immers nodig.

De aanbeveling om alle huurders in de middenhuur (dus boven de € 711) simpelweg ook toegang te verlenen tot de Huurcommissie is voor IVBN/HPP veel te kort door de bocht. Een uitspraak van de Huurcommissie kost immer circa € 2100 per zaak, waar de huurder slechts € 25 aan hoeft bij te dragen. De overheid heeft recent besloten dat de verhuurders de helft van de kosten van de Huurcommissie moeten gaan betalen.

Marktpartijen hopen dat verantwoordelijk minister Ollongren in de kabinetsreactie (die in  maart komt) de kritiek vanuit marktpartijen zal meewegen en de betwiste aanbevelingen niet zal overnemen. Het zijn immers wel de marktpartijen die de woningbouwproductie van de middenhuur omhoog moeten stuwen!

Overigens zijn er uiteraard ook aanbevelingen van Van Gijzel die wél gedragen worden door alle marktpartijen, zoals het op lokaal niveau voeren van structureel overleg met alle bij de bouw van woningen betrokken partijen op basis van de gemeentelijke woonvisie, het bevorderen van doorstroming of een revolverend fonds waarmee het bouwrijp maken van binnenstedelijke locaties ten behoeve van middenhuur kan worden gefinancierd.  

In het afgelopen jaar hebben gemeenten, marktpartijen en corporaties onder leiding van Van Gijzel vooral op lokaal niveau gewerkt aan het vergroten van het aanbod aan middenhuurwoningen. Op een aantal plaatsen heeft dat overleg ertoe geleid dat marktpartijen en gemeenten de handen ineen hebben geslagen om de woningproductie verder aan te jagen en om een substantieel deel daarvan in de vorm van middenhuur-woningen. Marktpartijen willen die samenwerking in de komende periode graag verbreden naar het aanjagen van de woningproductie en naar veel meer gemeenten. Daarmee willen ze invulling geven aan hetgeen hierover in het Regeerakkoord is opgenomen.


Noot voor de redactie:

Vice-voorzitter van IVBN is Gertjan van der Baan, verantwoordelijk voor de portefeuille woningen. Hij is tevens CEO van Vesteda. Contactpersoon van IVBN is Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat deze aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Voorzitter en contactpersoon van Holland Property Plaza (HPP) is Wienke Bodewes, tevens algemeen directeur Amvest, bereikbaar via 020 43 01 295. Holland Property Plaza (stichting HPP) is een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven actief in de bouw en vastgoed sector. HPP brengt vastgoed gerelateerde bedrijven uit de publieke en private sector samen en promoot internationaal het investeringsklimaat in de branche. Daarnaast zet Holland Property Plaza zich in voor het bevorderen van internationale samenwerking, kennisuitwisseling en partnerschappen. HPP streeft ernaar om in Nederland en op Europees niveau een netwerk en ontmoetingsplaats waar haar leden en partners zowel bestaande- als nieuwe relaties kunnen opbouwen. HPP-leden zijn vertegenwoordigers van de nationale overheid, gemeentelijke overheden, openbare instellingen, particuliere ontwikkelaars, investeerders, fondsbeheerders, financieringsinstellingen, architecten, ingenieurs, vastgoed- en activabeheer en adviesdiensten. Voor nadere informatie Christa Thijssen, 06 – 22215812

Directeur en contactpersoon van de NEPROM is Jan Fokkema 070 – 386 62 64 of 06 54 30 11 57. De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De NEPROM streeft ernaar om de gezamenlijke belangen van haar leden te behartigen. De leden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die op professionele wijze onroerend goed en/of gebieden ontwikkelen of herontwikkelen. De NEPROM hanteert toelatingscriteria voor het lidmaatschap en nieuwe leden dienen de Gedragscode van de NEPROM te onderschrijven. De NEPROM telt 56 leden (oktober 2017).

Contactpersoon voor Bouwend Nederland is Theo Scholte, woordvoerder BNL,  06-13368381 of 079-3252237.  Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Wij verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor vernieuwing in de bouw en infra. Als lid kunt u bovendien tijd en geld besparen met kosteloos advies, hulp bij uw bedrijfsvoering en nog veel meer ledenvoordelen.

Contactpersoon voor NVM is Roeland Kimman, perswoordvoerder NVM: 030-6085238 of 06-55205205.
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar verenigingsbureau in Nieuwegein. De NVM is actief in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. Bij de NVM zijn ruim 4100 makelaars en taxateurs aangesloten.

Terug