Voorburg, 18 januari 2010

Liability Driven Investing en de bijdrage daaraan van vastgoed
Tweede IVBN-paper
 
IVBN publiceert vandaag een paper over de strategische positie van vastgoed in een liability driven investing (LDI) strategie. Met een LDI-benadering wordt de beleggingsportefeuille van bijvoorbeeld een pensioenfonds zo goed mogelijk afgestemd op de huidige en toekomstige verplichtingen van het pensioenfonds. Hiervoor wordt in de portefeuille een onderverdeling gemaakt tussen beleggingscategorieën die vooral goed passen (‘matchen’) bij de huidige en toekomstige verplichtingen van het pensioenfonds (‘matchingportefeuille’) en beleggingscategorieën die worden aangehouden om vooral extra rendement te genereren (‘return-portefeuille’). In het paper worden de kwaliteiten van vastgoed als beleggingscategorie verbonden aan de voordelen van een LDI-beleggingsstrategie. Betoogd wordt dat vastgoed niet (alleen) in de return-portefeuille opgenomen moet worden vanwege de bijdrage van vastgoed aan het rendement, maar dat vastgoed juist ook uitstekend past bij de matchingportefeuille.
 
Een LDI-benadering geeft ook aanleiding de structurering van de vastgoedportefeuille te bezien. Daarbij wordt gekeken naar aspecten als de mate van leverage, de duur van huurcontracten, rente en inflatie. Een LDI-benadering geeft ook aanleiding de structurering van de vastgoedportefeuille zelf nader te bezien. Aan het slot van het paper wordt ingegaan de gevolgen van de huidige financieel-economische crisis voor institutionele beleggers. Mede als gevolg van het Financieel Toetsingskader (FTK) en de huidige parameters voor beleggingsrendementen, vindt er bij pensioenfondsen mogelijk een cumulatie plaats van lager renderende activa (zoals obligaties en deposito’s) , die de balansen niet structureel versterken. Daarmee wordt de problematiek van de dekkingsgraden eerder verergerd dan opgelost. Pensioenfondsen zouden juist nu meer dan tijdsevenredig in vastgoed moeten beleggen en gebruik moeten maken van de huidige “timing in the market”. Het IVBN-paper laat zien dat er vanuit een LDI-benadering juist nu, in de huidige markt, kansen en mogelijkheden liggen voor vastgoed.
 
Het paper over LDI is op persoonlijke titel geschreven door Cor Worms, manager research & development bij Syntrus Achmea Vastgoed en Gert-Jan Kapiteyn, director research & strategy bij Aberdeen Property Investors. De IVBN-papers worden opgesteld door auteurs binnen de ledenkring van IVBN. IVBN publiceert deze papers vanwege de relevantie van de in de papers behandelde onderwerpen voor de vastgoedbeleggingssector. De IVBN-papers zijn via de website www.ivbn.nl te downloaden. Het eerste IVBN-paper in de reeks handelde over rendement en risico van Nederlands vastgoed in internationaal perspectief.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug