Den Haag, 25 maart 2019

IVBN zeer kritisch op huisvestingsvergunning voor middenhuur

 

Wijziging van de Huisvestingswet betekent een concrete aanzet tot regulering van het midden- en vrije huursegment. De invloedssfeer van gemeenten wordt daarmee uitgebreid naar woningen bóven de € 720,-. De vrees is dat gemeenten aan het afgeven van een huisvestingsvergunning naast het inkomen ook andere voorwaarden gaan stellen, zoals aan de huurprijs, de jaarlijkse huurverhoging of voorrangsregelingen. IVBN is tegen regulering van het vrije- en middenhuursegment en het is ook onnodig. Frank van Blokland: “Waar dat door gemeenten wordt gewenst, zijn onze leden best bereid om wederzijdse afspraken te maken met gemeenten over de toewijzing van woningen in het middenhuursegment. Ik verwijs naar de meest recente voorbeelden: het Platform Amsterdamse Middenhuur en het Utrechts Biedboek Middenhuur. Maar het niet de deur open zetten voor allerlei voorwaarden.”

Ten aanzien van de verruiming van de markttoets voor woningcorporaties in de Woningwet ziet IVBN geen bezwaren, mits het om een beperkte verruiming gaat in wijken met overwegend eigen gereguleerd corporatiebezit. Het vervallen van een 5,5% Bruto Aanvangs Rendement betekent immers nog steeds dat de corporatie in hun niet-DAEB-tak een rendement moet maken, vergelijkbaar met professionele lange termijn beleggers, zoals IVBN-leden.

Frank van Blokland: “Vanuit de praktijk signaleren wij zelfs de politieke wens vanuit enkele grote gemeenten om woningcorporaties vanuit hun sociale kerntaak een grotere rol te laten spelen in het middenhuursegment. Dat kan volgens de Woningwet 2015 helemaal niet.

Op 27 maart a.s. staat de plenaire behandeling van de Wet Maatregelen Middenhuur (35036) gepland in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen van de Woningwet en de Huisvestingswet 2014 behandeld.

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug