Voorburg, 26 februari 2014

IVBN publiceert visiedocument voor de vrije sector huurmarkt, 26-02-2014

Beleggersgeld naar een verder te liberaliseren huurmarkt

De belangstelling voor (vrije sector-) huurwoningen tussen de € 700 en de € 1000 zal de komende jaren sterk toenemen. Om in die groeiende behoefte te voorzien zal er meer binnen– en buitenlands, privaat en institutioneel beleggersgeld naar de vrije sector huurmarkt toe moeten. Om dat te bereiken doet IVBN vier aanbevelingen: 

  1. er moet bij deze beleggers herstel van vertrouwen plaatsvinden door vanuit de overheid en de politiek te verzekeren dat de vrije markt niet gereguleerd gaat worden. De invoering van de verhuurderheffing, óók voor (institutionele) beleggers, remt investeringen door beleggers sterk; en ook in de vrije huurmarkt vanwege de vrees dat de politiek ook de vrije markt onder de heffing zal brengen. De heffing belemmert ook de verkoop van bestaande, te liberaliseren huurwoningen van corporaties.
  2. er moet een meer gelijk speelveld komen tussen beleggers en woningcorporaties. Het jaar 2014 zal het jaar moeten worden waarop dan eindelijk duidelijkheid ontstaat over de kerntaak van woningcorporaties en de ruimte die er is voor commerciële nevenactiviteiten. IVBN pleit voor samenwerking waarbij ieder zich richt op zijn eigen taak en competentie. De discussie zal de komende maanden intensief worden gevoerd. Ook zal dit jaar de Parlementaire Enquête over de woningcorporaties meer duidelijkheid gaan brengen over hun werkgebied. 
  3. de huren in de gereguleerde voorraad zullen geleidelijk meer marktconform moeten worden; dus ook het scheefwonen blijven aanpakken, ondanks dat alleen nog in 2014 de inkomensafhankelijke huurverhoging mag worden doorgevoerd. Als in de jaren daarna een huursombenadering wordt ingevoerd zullen volgens IVBN regelmatige inkomenstoetsingen nodig zijn.
  4. de wet- en regelgeving rondom het huren moet worden geliberaliseerd (zoals een ander huurbeleid voor te liberaliseren huurwoningen; verlaging of in ieder geval bevriezing van de liberalisatiegrens; meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten; aanpassing van de Overlegwet en het liberaliseren van langlopende huurcontracten). 

Het belegd vermogen van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars in Nederlandse huurwoningen bedraagt circa 22 miljard euro of 135.000 huurwoningen, waarvan iets meer dan de helft al in de vrije sector huurmarkt wordt verhuurd. Het aantal nieuwe huurwoningen dat jaarlijks aan de portefeuilles wordt toegevoegd bedraagt circa 4000; dat is ten opzichte van het bezit relatief méér dan bij woningcorporaties.

Klik hier voor de IVBN visie op de vrije sector huurwoningmarkt, januari 2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15  

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug