Den Haag, 1 oktober 2019

IVBN publiceert visie op zorgvastgoed

 

IVBN-leden nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door te investeren in ouderenhuisvesting. Drie IVBN-leden (AMVEST, Bouwinvest en Syntrus Real Estate & Finance) hebben ieder een apart zorgvastgoed-fonds opgericht. Ook andere IVBN-leden investeren in zorgvastgoed en dragen daarmee bij aan een toekomstbestendig woon- en leefklimaat voor de groeiende groep ouderen. In 2018 werd al voor € 1 miljard geïnvesteerd. Beleggers willen de komende 2-3 jaar hun portefeuilles zorgvastgoed verdubbelen. De nieuwe zorgconcepten van institutionele beleggers zijn niet voor de ‘happy few’: de focus ligt vooral op het middensegment vanaf € 720 per maand (vanwege de verhuurderheffing), náást de zorgcomponent. Juist het lange termijn perspectief van deze beleggers maakt zorgvastgoed heel geschikt als beleggingscategorie.

De vraag naar zorgvastgoed zal de komende jaren sterk stijgen. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk geworden voor hun vastgoed en kunnen de kennis en de financiële slagkracht van institutionele beleggers goed gebruiken. Door te investeren in modern zorgvastgoed (nieuwbouw of vernieuwbouw) faciliteren institutionele beleggers verschillende doelstellingen van de Rijksoverheid, zoals: doorstroming op de woningmarkt, decentralisatie van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn, professionalisering en efficiënte bedrijfsvoering van zorginstellingen, verduurzaming van de Nederlandse vastgoedvoorraad, langer thuis kunnen wonen en het afstoten van niet-DAEB activiteiten door woningcorporaties. De intramurale zorg is sterk gewijzigd en daardoor is er grote behoefte aan passende huisvesting, gecombineerd met zorg waar nodig.

Afgelopen vrijdag organiseerde IVBN een geslaagde ‘property tour’ langs een drietal zorg-locaties voor een gezelschap van wethouders, een Tweede Kamerlid van het CDA en beleidsambtenaren van gemeenten, BZK en VWS. In dat kader is de publicatie van de visie op zorgvastgoed uitgebracht. Klik hier om de IVBN-visie op zorgvastgoed te lezen.

IVBN-leden vervullen een prominente (trekkers)rol als het gaat om het investeren in zorgvastgoed en woningen, maar ook in winkelgebieden en kantoren. Die investeringen leiden, in combinatie met een goed voorzieningenniveau, tot toekomstbestendige en inclusieve steden. IVBN-leden committeren zich voor de lange termijn aan (zorgvastgoed-)projecten omdat zij een stabiele huurstroom en positieve waardeontwikkeling als uitgangspunt hebben in hun beleggingsbeleid. De (stabiele) rendementen die zij hiermee behalen komen ten goede aan pensioen- en verzekeringsuitkeringen. Een win-win-situatie waarbij maatschappelijk geld ook weer ten goede komt aan de samenleving.

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat deze aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug