Voorburg, 5 augustus 2015

IVBN presenteert 'omgekeerd bidbook'

Beleggersgeld zoekt geschikte locaties voor nieuwe vrije sector huur

Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen én willen méér investeren in vrije sector huurwoningen. Er is echter sprake van een groot gebrek aan geschikte locaties voor de ontwikkeling van extra vrije sector huur met huurprijzen tussen de €700 en €1000. Dit terwijl ook gemeenten graag zien dat marktpartijen juist nu extra vrije sector huur ontwikkelen, omdat dit de (doorstroming op de) lokale woningmarkt ten goede kan komen. Gemeenten zoeken dan ook marktpartijen die deze vrije sector huur versneld kunnen realiseren en bieden soms met een ‘bidbook’ te ontwikkelen locaties aan. Om een reëel beeld te schetsen wat institutionele beleggers nodig hebben, heeft IVBN een ‘omgekeerd bidbook’ opgesteld. Dit ‘bidbook’ is inmiddels al gepresenteerd aan verschillende gemeenten in de Zuidvleugel van de Randstad.

Institutionele beleggers laten nu met dit ‘bidbook’ zien wat zij nodig hebben om vrije sector huur te kunnen realiseren. Het allerbelangrijkste zijn geschikte ‘waardevaste’ locaties. Groot struikelblok bij de ontwikkeling van extra vrije sector huur zijn de door gemeenten gehanteerde grondprijzen. Bij vrije sector huur liggen deze grondprijzen in een residuele grondwaardebepaling beduidend lager dan bij koopwoningen. Om op korte termijn versneld tot extra vrije sector huur door institutionele beleggers te komen is samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars van essentieel belang. Alleen in samenwerking kan namelijk het best in wijken een mix van sociale huur door de corporatie, vrije sector huur door de belegger en koop door de ontwikkelaar ontstaan. De toekomst voor binnenstedelijke woningbouw ligt bij consortia waarin deze drie partijen samenwerken. Ingewikkelde en langdurige openbare tenderprocessen zijn niet wenselijk om een versnelling te geven aan stedelijk wonen. Gemeenten kunnen beter kiezen voor selectie van enkele consortia die een locatie gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Met een heldere lange termijnvisie van gemeenten en corporaties kan dan ook op ‘moeilijkere’ binnenstedelijke locaties een belegger een rol ten aan zien van de vrije sector op zich nemen.

Klik hier voor het 'omgekeerde bidbook'. 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 29 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug