Voorburg, 22 september 2016

IVBN pleit voor versteviging van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking

De Ladder van Duurzame Verstedelijking is er primair op gericht om gemeenten te dwingen boven- gemeentelijke effecten van nieuwbouw van woning-, kantoren-, winkel of bedrijfsruimte buiten het stedelijke gebied  goed te laten motiveren. Het Ministerie van I&M heeft een consultatie gehouden over het voorstel om de Ladder te vereenvoudigen. De Ladder ondervindt vanaf de invoering najaar 2012 veel kritiek van zowel publieke als private partijen, die directe belangen hebben bij die nieuwbouw.

IVBN vindt dat de Ladder moet worden verstevigd door die toe te snijden op de motivering van de ‘regionale behoefte’ aan nieuw te bouwen kantoor-, winkel of woonruimte. IVBN vindt ook dat het effect van die eventuele nieuwbouw van met name kantoren of winkels op de bestaande en verwachte leegstand in die segmenten apart moet worden onderzocht en verwerkt in de motivatie. Voorts pleit IVBN voor het inlassen van een extra, éérste trede in de huidige Ladder door een (regionale!) behoefte aan nieuwe kantoren- of winkelruimte éérst te zoeken binnen bestaande, binnenstedelijke kantoor- of winkelgebieden; daarna pas –als 2e trede- in de overige stedelijke ruimte en dán pas –als 3e trede- eventueel buiten de stedelijke ruimte.

Detailhandel Nederland heeft, samen met IVBN, ook gereageerd op de internetconsultatie, specifiek inzake winkelruimte. Beide partijen zijn van mening dat het bepalen van de actuele behoefte aan nieuwe winkelmeters te allen tijde in regionaal verband dient te worden bekeken. Immers, het verzorgingsgebied van winkelgebieden beweegt zich doorgaans over gemeentegrenzen heen.

Ook VNO-NCW en MKB NL pleiten ervoor dat een gemeente verplicht wordt tot regionaal afstemmings-overleg over nieuwbouw met gemeente-overstijgende effecten. Uit dat overleg zal dan moeten blijken of er sprake is van een duidelijk regionale behoefte aan die nieuwbouw.

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 

Terug