Voorburg, 18 september 2013

IVBN juicht oprichting Nationaal Investerings Instituut toe, 18-09-2013

De door het Kabinet aangekondigde oprichting van een Nationaal Investerings Instituut is volgens de voorzitter van het bestuur van IVBN, Henk Jagersma, een hele goede stap. Via het NII kunnen pensioenfondsen en verzekeraars een grotere rol gaan spelen in het op gang brengen van investeringen, waaronder ook in vastgoed. Met behulp van een dergelijk instituut zullen niet alleen Nederlandse, maar daardoor ook buitenlandse institutionele beleggers meer in de Nederlandse economie kunnen investeren. Uiteraard moet er dan sprake zijn van adequate risico-rendementverhoudingen.

De Nederlandse woningmarkt, zeker in het vrije sector huursegment boven de € 681, biedt goede mogelijkheden om extra te investeren. Het investeringsklimaat op de woningmarkt kan echter nog verbeterd worden en daarom steunt IVBN het omvangrijke programma dat minister Blok aan het doorvoeren is. Essentieel is dat er meer marktwerking komt op de huurwoningenmarkt, waarbij woningcorporaties zich gaan richten op hun kerntaken en er op de vrije sector huurmarkt een effectief gelijk speelveld komt tussen commerciële partijen en zelfstandige dochters van woningcorporaties, die, als die daar willen opereren, dat marktconform moeten gaan doen. In de komende maanden zal de uitwerking van wetgeving op dat gebied volgen. Verder blijft het noodzakelijk het scheefwonen in de gereguleerde sector daadwerkelijk aan te pakken. Te liberaliseren huurwoningen moeten versneld kunnen worden geliberaliseerd om zo de vrije sector huurmarkt snel te laten groeien.

IVBN is verder blij met de aangekondigde versoepeling van de voorwaarden waaronder een fiscale beleggingsinstelling (fbi), zonder dreigend statusverlies, ‘bijkomstige’ (ondernemingsmatige) werkzaamheden mag gaan verrichten in een (belaste) dochter. Dat betekent bijvoorbeeld dat een fbi voortaan facilitaire diensten voor huurders kan gaan verzorgen als schoonmaakdiensten, catering, receptie of vergaderservice.

In het pakket Overige Fiscale Maatregelen wordt ook een wijziging aangekondigd inzake het regime van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van belangen in vastgoedvennootschappen. Deze wijziging raakt echter alleen vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals maatschappen en commanditaire fondsen), die een in participaties verdeeld kapitaal hebben, maar die geen beleggingsfonds zijn. Met het wetsvoorstel wordt een arrest van de Hoge Raad uit 2004 gerepareerd. Het in 2012 gepubliceerde plan van Financiën om te komen tot een veel ingrijpender aanpassing van het regime, waartegen onder meer IVBN had geprotesteerd, zal daarmee van tafel gaan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug