9. Voorburg, 17 mei 2005 (Zie ook 2005.08)

IVBN in reactie op rapport Cie De Boer

IVBN is het eens met een groot aantal adviezen die de Commissie de Boer aan minister Dekker heeft uitgebracht, met name met het advies om het BBSH nieuw te ontwerpen. De definiëring van de maatschappelijke doelstelling van de corporaties vindt IVBN daarbij het meest dringend. Ook volgens de commissie is de primaire verantwoordelijkheid van een corporatie immers het huisvesten van de sociaal zwakkeren in de samenleving. De commissie stelt dat daarvoor “een nader te bepalen prijsgrens” moet komen voor woningen waar corporaties zich op richten. Een momenteel in discussie zijnde grens van € 200.000 stichtingskosten waaronder een woningcorporatie onbelast huurwoningen mag blijven ontwikkelen, vindt IVBN veel te hoog.

Het advies van de commissie om de commerciële activiteiten van een corporatie in een aparte entiteit onder te brengen, die onder condities van een eerlijk speelveld moet opereren met marktpartijen, is IVBN uit het hart gegrepen. Het enige advies dat volgens IVBN zeer zorgvuldige nadere studie en afweging behoeft is de aanbeveling om woningcorporaties een landelijke toelating te gaan geven. Ook minister Dekker heeft daar inmiddels op gereageerd. Zij wil de implicaties daarvan eerst zorgvuldige in kaart laten brengen. IVBN stelt voor bij die afweging ook weer het gelijke speelveld te betrekken. Terecht stelt de commissie dat het Rijk in zijn regierol het eerlijke speelveld moet garanderen, gelet op de druk vanuit Europa.

De prominente plaats die gemeenten krijgen als contractspartij bij nieuwbouw en herstructurering door corporaties, vindt IVBN ook een goede zaak. IVBN tekent daar wel direct bij aan dat bij een vierjarige afstemmingscyclus tussen gemeente en de in die gemeente werkzame corporaties, ook marktpartijen als ontwikkelaars en ontwikkelende beleggers moeten worden betrokken.   

Over een aantal adviezen, zoals over de omvorming van het WSW en het CFV, heeft IVBN vooralsnog geen opvatting, omdat dergelijke adviezen specifiek voor de corporatiesector zelf zijn. Volgens IVBN is het rapport zeer helder in haar adviezen en biedt het een goede basis voor verdere besluitvorming door de minister. Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: drs. F.J.W. van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 32 leden hebben voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en dat is circa 95% van het Nederlands institutionele vastgoedvermogen. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels en bedrijfsruimten. Zij verhuren circa 175.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en overig vastgoed, waaronder parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug