Voorburg, 23 september 2015

IVBN biedt “omgekeerd bidbook” aan gemeenten aan

Op 23 september is door Dick van Hal, vice-voorzitter en tevens verantwoordelijk voor woningen binnen IVBN, het ‘omgekeerd bidbook’ aangeboden aan Jos Wienen (Burgemeester van Katwijk, VNG en portefeuillehouder Wonen van de regio Holland-Rijnland).

Het “omgekeerd bidbook” laat aan gemeenten zien wat institutionele beleggers nodig hebben om versneld extra vrije sector huur (€700 - €1000) te kunnen realiseren. Groot struikelblok vormt daarbij nu het gebrek aan geschikte waardevaste locaties. Een groot deel van deze locaties is nu in handen van corporaties, ontwikkelaars of van gemeenten. In goede samenwerking met gemeenten en corporaties kunnen institutionele beleggers méér investeren in vrije sector huur. Ontwikkelaars richten zich weer vrijwel geheel op de koopsector. Dick van Hal: “We hebben coalities nodig tussen deze vier partijen om de vrije sector huur snel te laten groeien.” De productie van vrije sector huurwoningen vanuit institutionele beleggers ligt al bij 4500 per jaar en zal snel verder kunnen toenemen als er locaties beschikbaar komen.

Naast het gebrek aan locaties vormen ook de door de gemeente gehanteerde grondprijzen een belemmering voor de versnelde ontwikkeling van extra vrije sector huur. Grondprijzen onder vrije sector huurwoningen moeten vanwege rendementseisen lager zijn grondprijzen in de koopsector. Dat komt door de direct lagere waarde van een woning zodra die wordt verhuurd, maar ook door de stuwende werking van de hypotheekrenteaftrek op prijzen in de koopmarkt.

In het bidbook merkt IVBN op dat de wijze waarop ontwikkellocaties voor nieuwbouw nu in de markt worden gezet helaas te veel inzet en inspanning van de institutionele belegger vereisen, terwijl de kans op succes vaak maar klein is. “Institutionele beleggers ervaren daarbij ook hevige concurrentie van partijen die voor verhuur bestemde woningen toch weer omzetten naar koop” aldus Van Hal.

Met de aanbieding van het ‘omgekeerd bidbook’ aan gemeenten doet IVBN een handreiking om in gesprek te komen over extra investeringen in de vrije sector door institutionele beleggers, die over ruime financiële middelen beschikken om rendabel te investeren. Gemeenten worden door IVBN de komende tijd uitgenodigd om hun potentiële locaties voor de vrije sector en de mogelijkheden in hun gemeente nader toe te lichten aan beleggers. Ook met woningcorporaties gaan gesprekken gevoerd worden.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 29 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug