Den Haag, 22 oktober 2019

IVBN biedt gemeenten handreikingen: hoe méér nieuwbouw middenhuur

 

Middenhuurwoningen zijn een absolute must voor een goed werkende lokale woningmarkt. Helaas worden er op zowel landelijk als op gemeentelijk niveau allerlei reguleringsvoorstellen gedaan waardoor de nieuwbouw van middenhuur juist wordt geremd. En dat terwijl er heel veel kapitaal beschikbaar is om te investeren. Gemeenten en de landelijke politiek brengen daarmee –ondoordacht- het investeringsklimaat voor professionele lange termijn beleggers in gevaar en dreigt het beschikbare kapitaal voor de Nederlandse woningmarkt verloren te gaan. IVBN doet met twee publicaties handreikingen hoe gemeenten –samen met IVBN-leden- méér nieuwbouw van middenhuur kunnen realiseren. Samengevat: onbestendig politiek beleid en onrealistische eisenpakketten moeten plaatsmaken voor constructieve werkafspraken. De twee publicaties zijn hier en hier op de website van IVBN beschikbaar.

Op 8 november a.s. organiseert IVBN voor genodigden van vooral de G40 gemeenten een sessie over investeren in middenhuur. De ‘noodknop’ op basis van de WOZ blijft immers als bedreiging boven de markt hangen, terwijl het voorgenomen besluit om de WOZ-factor in het WWS te beperken tot 33% op woningniveau, met name in Amsterdam al hele grote consequenties op de voorraad gaat krijgen die voor verhuurders zeer negatief uitwerken.

IVBN adviseert gemeenten onrealistische en té strikte eisen los te laten ten aanzien van exploitatietermijnen, grondprijzen, huurprijsontwikkelingen en specifieke voorrangsregelingen. Uiteraard zijn er in overleg wel degelijk maatwerkafspraken over te maken, als maar rekening wordt gehouden met elkaars belangen. IVBN wil dat gemeenten zich richten op wederzijdse afspraken die haalbaar en effectief zijn.

Voor institutionele beleggers- pensioenfondsen en levensverzekeraars- geldt dat hun beleggingen niet risicovol mogen zijn en een stabiele cashflow moeten genereren. Het gaat immers om maatschappelijk geld van en voor pensioen- en levensverzekeringsuitkeringen waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan.

IVBN-leden gelden als onmisbare samenwerkingspartners vanwege hun lange termijn horizon, hun focus op verduurzaming en een evenwichtige woningmarkt. Daarnaast zijn IVBN-leden bereid een substantiële financiële bijdrage te leveren om het aantal nieuwbouwwoningen sterk te vermeerderen, op voorwaarde dat gemeenten óók meebewegen en zorgen voor meer locaties, passende grondprijzen en inzetten op haalbare werkafspraken. IVBN en haar leden gaan hier graag met iedere grotere gemeenten over in gesprek.

In juli heeft IVBN een “Middenhuurakkoord” aangeboden aan de gemeenten Amsterdam, Utrecht en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, onder voorwaarde dat er regulerende ingrepen (zoals de ‘noodknop’) van tafel gaan. De focus moet volgens IVBN liggen op ‘bouwen, bouwen, bouwen’! Het aangeboden Middenhuurakkoord is ook relevant voor andere gemeenten, bijvoorbeeld met betrekking tot jaarlijkse huurverhogingen, waarvan IVBN voorstelt die verder te matigen.


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat deze aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug