Voorburg, 5 maart 2014

Helder speelveld nodig voor extra investeringen beleggers in Nederlandse woningmarkt, 05-03-2014

IVBN reageert op concept-novelle splitsing activiteiten corporaties

Er is toenemende belangstelling vanuit institutionele, particuliere en buitenlandse beleggers in de Nederlandse woningmarkt. Daarvoor is een glasheldere taakverdeling tussen beleggers en corporaties nodig. Voorkomen moet worden dat corporaties door nieuwe commerciële activiteiten het speelveld opnieuw gaan verstoren. Risico’s daarop moeten worden uitgesloten in de novelle; kortom: geen nieuwe commerciële activiteiten door corporaties. Volgens voorzitter van IVBN, Henk Jagersma komt er door het beleid van minister Blok weer beweging in de (huur-)woningenmarkt: zowel institutionele als particuliere beleggers willen weer gaan investeren in de vrije markt en ook is er toenemende interesse van buitenlandse beleggers.

Volgens Jagersma moet voor nieuwe commerciële uitdagingen samenwerking tot stand komen tussen corporaties en beleggers, ieder vanuit zijn eigen rol en taak. Er ligt voor corporaties immers nog een gigantische opgave in de sociale huurwoningenvoorraad: renovatie, sloop, vervanging en energiebesparing in de bestaande voorraad, zorgwoningen voor lagere inkomens enzovoort. Zet het corporatievermogen (dat ook met staatssteun is opgebouwd) dan ook daarvoor in en niet voor commerciële activiteiten zoals nieuwe koopwoningen, vrije sector huurwoningen, winkel – of kantoorruimte, die door de markt moeten worden gedaan.   

Beleggers en ontwikkelaars investeren in woningmarkten waar vraag is en blijft. Als er marktvraag is dan zullen commerciële partijen dat doen. Als er geen marktvraag is, dan wordt er door corporaties maatschappelijk bestemd vermogen in commerciële prestigeprojecten gestopt.

IVBN is  voorstander van een strikte juridische scheiding van de huidige commerciële activiteiten van woningcorporaties. De reeds gebouwde en nog niet verkochte koopwoningen, vrije sector huurwoningen, maar ook de aanwezige winkel – en kantoorruimtes moeten op korte termijn juridische afgesplitst worden en zeker van alle grotere corporaties met meer dan 5.000 huurwoningen. Dat afgesplitste commerciële vastgoed moet door verkoop liquide worden gemaakt. Dat geld moet dan in het geheel weer terugvloeien naar de moeder en daar weer ingezet worden voor de sociale kernvoorraad. Dat betekent dan ook dat bij de splitsing dat vastgoed geheel commercieel moet worden gefinancierd. Als dat (deels) niet kan, dan moet dat vastgoed eenvoudigweg verkocht worden.

Direct al na de afsplitsing van de commerciële activiteiten  zal er overigens sprake moeten zijn van volledige transparantie in het jaarverslag over het marktconform handelen van de commerciële dochter (dus geen consolidatie bij de moeder).  Een marktconform handelende dochter zal voldoende rendement moeten maken over het (dan) eigen vermogen.

Hoe nu verder?

IVBN is van mening dat de discussie over het toekomstig werkveld van woningcorporaties nu niet langer meer kan worden opgehouden en uiterlijk per 1 januari 2015 in wetgeving moet zijn vastgelegd. IVBN is graag bereid om met Aedes, de Vernieuwde Stad, het Ministerie van BZK en andere partijen van marktorganisaties in overleg te gaan om tot een spoedige en acceptabele splitsing te komen. Gezien de nu nog deels onbekende financiële voorwaarden waaronder de splitsing kan worden uitgevoerd, bepleit IVBN dat er een aantal voorbeeldberekeningen worden gemaakt voor een aantal te splitsen corporaties. IVBN heeft in haar reactie op de concept-novelle, naast deze algemene lijn, nog een aantal discussiepunten ingebracht.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15

Institutionele vastgoedbeleggers beheren meer dan 17 miljard euro aan winkelvastgoed in Nederland.

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug