Voorburg, 3 december 2015

Geen nieuw, perifeer gelegen Factory Outlet Center in het noorden!

Marktpartijen verzoeken Noordelijke provincies om duidelijkheid

IVBN, Vastgoed Belang en Detailhandel Nederland verzoeken aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de drie Noordelijke provincies om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te geven dat er in géén van de drie Noordelijke provincies ruimte is voor een FOC op een nieuwe, perifere locatie. Vestiging van een FOC zou alleen in of dicht tegen een bestaand winkelgebied mogelijk moeten zijn, waar een FOC het winkelgebied kan versterken. In hun brief stellen IVBN, Vastgoed Belang en Detailhandel Nederland dat een FOC op een perifere locatie niet past in de Noordelijke detailhandelsstructuur.

De drie belangenverenigingen stellen vast dat het in het Noorden nog ontbreekt aan een (boven-)provinciaal beleidskader met betrekking tot de detailhandel. In een dergelijk beleidskader maken provincies én gemeenten duidelijke keuzes voor het versterken van reeds bestaande, toekomstbestendige en perspectiefrijke locaties en voeren zij tegelijk beleid voor perspectiefarme winkellocaties. Volgens de belangenverenigingen is het evident dat de komst van een FOC op een perifere locatie zal leiden tot een duurzame aantasting van de bestaande detailhandelsstructuur in de hele Noordelijke regio.

Volgens IVBN, Vastgoed Belang en Detailhandel Nederland is de gemeenteraad van Assen nu voor een onterecht dilemma gesteld, omdat de drie Noordelijke provincies géén beleidsvisie hebben ontwikkeld op de detailhandel, noch op vestiging van een dergelijk FOC, noch op uitbreiding van perifere en grootschalige detailhandel. De initiatiefnemers voor een FOC maken daar gebruik van door de provincies en de gemeenten tegen elkaar uit te spelen (‘als het hier niet lukt om een FOC te vestigen, dan gaan we wel naar de andere provincie of gemeente’). Na het initiatief in Zuidbroek, volgt Assen, na Assen mogelijk Winschoten en na Winschoten mogelijk Drachten. Met een helder en afwijzend standpunt van de drie Noordelijke provincies kan er een einde komen aan dat tegen elkaar uitspelen.

Bijgevoegd is de brief aan GS van de drie Noordelijke provincies.


Noot voor de redactie:
Contactpersoon voor IVBN  is de heer Frank  van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 IVBN is de Vereniging voor Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
Contactpersoon voor Vastgoed Belang is de heer Co Koning, algemeen directeur Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers  020-3463123
Contactpersoon voor Detailhandel Nederland is Suzanne van de Graaf: PR en Communicatie; 070 320 23 45 (kantooruren) of 06 - 20 49 23 62 (buiten kantooruren); mail: suzanne.vandegraaf@detailhandel.nl

Terug