Voorburg, 4 juni 2015

ACTAL adviseert om verhuurders per direct buiten de Warmtewet te brengen

Volgens het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL) moeten verhuurders van (commercieel) vastgoed met een (eigen) centrale warmtevoorziening per direct buiten de Warmtewet worden gebracht. ACTAL is een  onafhankelijk adviesorgaan, dat zowel departementen als de politiek adviseert over de (administratieve) regeldruk die nieuwe wetgeving oplevert.

ACTAL heeft onderzoek gedaan naar de vele klachten over de uitvoering en de hoge administratieve lasten die de Warmtewet verhuurders oplevert. De minister van EZ heeft overigens aangekondigd de Warmtewet fundamenteel te gaan herzien, maar ACTAL dringt aan op spoedige duidelijkheid dat verhuurders niet onder de Warmtewet vallen. Vooralsnog moeten verhuurders van commercieel vastgoed formeel volgens de Warmtewet hun installaties melden bij de ACM en moeten ze in de servicekosten de ‘warmtelevering’ apart in rekening brengen. Voor die warmtelevering geldt een maximale prijs, terwijl er bij storing van de ‘warmtelevering’ een vergoeding betaald zou moeten worden aan de huurders. Voorts moet er een hele ‘warmteboekhouding’ worden bijgehouden.

Volgens IVBN en Vastgoed Belang stelt ACTAL terecht dat ‘warmtelevering’ door verhuurders van commercieel vastgoed géén corebusiness is: in het gehuurde is een gebouwgebonden installatie aanwezig waarmee huurders van warmte (en veelal ook koude) worden voorzien. Die installatie hoort bij het gehuurde en het gasverbruik wordt met een verdeelsleutel over de huurders verdeeld. Deze praktijk bestaat al decennialang en is standaard in de vastgoedsector. De Warmtewet bracht daar enorme verandering in aan. ACTAL vraagt zich nadrukkelijk af of  het moeten bijhouden van een ‘warmteboekhouding’ wel proportioneel is voor verhuurders. Ook vindt ACTAL dat EZ zo snel mogelijk duidelijk moet maken dat verhuurders geen warmte(tussen-)meters hoeven te plaatsen.

Voor IVBN en Vastgoed Belang, die samen een intensieve lobby voeren, is het advies van ACTAL een enorm positieve ondersteuning van hun pleidooi tegen de Warmtewet. Overigens stelt ACTAL dat ook woningcorporaties (net als VvE’s) ontheven zouden moeten worden van de verplichtingen van de Warmtewet. Dat betekent volgens IVBN en Vastgoed Belang dat ook professionele woningverhuurders buiten de Warmtewet dienen te vallen.

Klik hier voor meer informatie van ACTAL.


 

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 29 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Contactpersoon bij Vastgoed Belang is directeur Co Koning; 020-3463123.

Vereniging Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in Vastgoed. Als collectief oefenen wij invloed uit op politieke besluitvorming op landelijk, regionaal en locaal niveau, met als doel behoud en verbetering van uw rendement.

 

 

Terug