Voorburg/Amsterdam, 20 augustus 2014

Aantrekkelijke winkelgebieden alleen mogelijk na wetswijziging huurrecht winkelruimte, 20-08-2014

Vastgoedsector vraagt minister Kamp (EZ) om actieve rol 

De vastgoedsector wil meer maatwerk in huurcontracten met retailers. Daarom pleit de vastgoedsector voor een grondige vernieuwing van het huurrecht winkelruimte. In een gezamenlijke brief hebben vastgoedpartijen IVBN en Vastgoed Belang (ondersteund door NEPROM, Forumvast en VGM NL) de minister van Economische Zaken gevraagd een actieve rol te gaan spelen om te komen tot een aanzienlijk flexibeler huurrecht winkelruimte.

Het huurrecht winkelruimte is circa 50 jaar lang niet substantieel gewijzigd, terwijl de detailhandel door internetwinkelen en de economische crisis een metamorfose heeft ondergaan. Er ontstaan steeds grotere verschillen tussen sterke en aantrekkelijke winkelgebieden en zwakke winkelgebieden waar de leegstand verder toeneemt. De vastgoedsector wil met een flexibeler huurrecht meer ruimte voor innovatie en ondernemerschap in de sector. Centraal staat het streven om het winkellandschap weer veel aantrekkelijker en afwisselender te maken. Vastgoedeigenaren moeten investeren om hun bezit aantrekkelijk te maken voor retailers en –dus- voor consumenten. Maar ook de retailer moet investeren in zijn formule. Het huidige (sterk de huurder beschermende) huurrecht prikkelt echter geen van beide partijen om te investeren om tot structurele veranderingen in het winkellandschap te komen, waarmee dat winkellandschap toekomstbestendig blijft en bestaansrecht behoudt. 

Ondernemende verhuurders kunnen nu nauwelijks sturen op de aantrekkelijkheid van het winkelgebied, terwijl zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing. Dat kunnen zij doen door vernieuwende formules aan te trekken, waar nodig te schuiven met bepaalde huurders en te zorgen voor een optimale huurdersmix. Het huidige huurrecht zet een rem op investeren in vernieuwing en renovatie of het meehelpen oplossen van leegstand. 

Uitgangspunt van het huurrecht winkelruimte moet worden zakelijk overleg tussen huurder en verhuurder, waarna de onderlinge afspraken in de huurovereenkomst kunnen worden vastgelegd, zonder een procedure bij de rechter. Er moet van worden uitgegaan dat beide partijen voldoende deskundig zijn (of zich anders hebben laten bijstaan). Er is immers grote behoefte aan maatwerk, flexibilisering en veel meer contractvrijheid tussen huurder en verhuurder. Investeringen in vernieuwing, zowel door de retailer als de vastgoedeigenaar, moet worden gestimuleerd. Daarbij kunnen aan de huurder voldoende waarborgen worden verleend dat hij zijn investering in de winkelinrichting kan blijven verrichten en voldoende tijd voor afschrijven bestaat. In de kantorensector en in het buitenland wordt met eindigende huurcontracten gewerkt. Dat gaat goed en ook dan is het goed mogelijk om in onderhandelingen een passende termijn te vinden.  

Vanuit de vastgoedsector zijn voorstellen uitgewerkt om het huurrecht aan te passen en op een verantwoorde wijze de transitie te kunnen maken. Deze voorstellen moeten uiteraard worden besproken met de retailsector en de andere bij vernieuwing van de winkelsector betrokken partijen. De vastgoedsector wil die voorstellen ook bespreken met het ministerie van EZ en van Veiligheid & Justitie. 

Klik hier voor de brief aan minister Kamp


Noot voor de redactie: 

Contactpersoon bij IVBN is directeur Frank van Blokland; 070-3000371 of  06 54 25 24 15  

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Contactpersoon bij Vastgoed Belang is directeur Co Koning; 020-3463123 of 06-51 98 08 19

Vereniging Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in Vastgoed. Als collectief oefenen wij invloed uit op politieke besluitvorming op landelijk, regionaal en locaal niveau, met als doel behoud en verbetering van uw rendement. 

Contactpersoon bij Forumvast is Huib Boissevain, voorzitter Forumvast ; 020-5720101 of 06-53 36 27 20

FORUMVAST is een belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers. Een solide en betrouwbare partner!

Contactpersoon bij NEPROM is directeur Jan Fokkema; 070–386 62 64  of 06-54 30 11 57

De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. 
De NEPROM streeft ernaar om de gezamenlijke belangen van haar leden te behartigen. 

Contactpersoon bij VGM NL is directeur Ilse Kaandorp; 030-3035220 of 06-10 89 25 07

VGM NL is de branchevereniging van onafhankelijke vastgoedmanagers in Nederland die de belangen behartigt van de beroepsgroep, die vastgoedmanagement als vak verder ontwikkelt, die specifieke kennis bundelt van vastgoedexploitatie en die diensten levert aan haar leden.

Terug