Winkels

IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in winkels op verschillende dossiers. IVBN leden hebben samen circa 4,5 miljoen m² winkels in portefeuille verdeeld in solitaire winkels (high street) en winkelcentra. De totale voorraad winkels in Nederland is ongeveer 28 miljoen m².


 • Steun vanuit vastgoedsector voor EZ Retailagenda

Dinsdag 17 maart heeft minister Kamp (EZ) de Retailagenda in ontvangst genomen. Deze agenda is opgesteld door retailorganisaties en overheden met steun vanuit de vastgoedsector. IVBN en Vastgoed Belang hebben meegedacht met het opstellen van de agenda voor een toekomstgerichte retail, waardoor een twintigtal uiteenlopende acties zullen worden ontwikkeld. Volgens IVBN en Vastgoed Belang zullen er op lokaal niveau door marktpartijen gedragen keuzes gemaakt moeten worden welke retaillocaties toekomst hebben en welke niet. Waar voor retail geen toekomst meer is zal door functiewijziging een oplossing moeten komen voor het teveel aan slechte meters in aanloopstraten en perifere detailhandelslocaties. Lokale eigenaren van vastgoed zullen gevraagd worden deel te nemen aan dergelijk lokaal overleg. IVBN en Vastgoed Belang vinden dat provincies een cruciale sturende rol zullen moeten oppakken om tot een goed detailhandelsbeleid te komen, waarin zowel de leegstand moet worden aangepakt, nieuwe retailmeters buiten de winkelgebieden moet worden beperkt en waarin toekomstbestendige winkellocaties versterkt moeten worden. 

klik hier voor de brief en hier voor de retailagenda.


 • Congres en publicatie 'Winkelgebied van de toekomst' (februari 2014)

Op 12 februari vond in het stadhuis van Gouda het congres 'Winkelgebied van de toekomst plaats'. Ook werd het gelijknamige rapport gepubliceerd. Het congres werd georganiseerd door Detailhand Nederland, het G32-stedennetwerk en Platform 31. IVBN heeft een bijdrage geleverd aan zowel het rapport als congres.

Sprekers namens zowel markt- als overheidspartijen stonden stil bij de urgentie om gezamenlijk werk te maken van winkelgebieden van de toekomst. Centraal stond het instrumentarium dat verschillende stakeholders beschikbaar hebben, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Eén van de sprekers stond stil bij de inflexibiliteit van het huidige huurrecht dat daarmee dynamiek op de winkelmarkt in de weg staat. Meer flexibiliteit en maatwerk in huurcontracten is nodig om goed te kunnen anticiperen op de snelle ontwikkelingen die in de winkelmarkt gaande zijn. IVBN is het hier uiteraard mee eens en bracht naar aanleiding van het congres een persbericht uit waarin de relatie tussen de vernieuwingsslag in de winkelstraat en de noodzaak om meer maatwerk en flexibiliteit te kunnen bieden in huurcontracten centraal staat.

Download hier het rapport 'Winkelgebieden van de toekomst'

Lees hier het persbericht van IVBN


 • NRW Appèl: oproep voor structurele vernieuwing van het winkellandschap (januari 2014)

Een breed samengestelde Taskforce Dynamische Retailontwikkeling, onder voorzitterschap van Pieter Affourtit, heeft een appèl gedaan voor structurele vernieuwing van het winkellandschap. In een achttal punten schetst de groep hoe de vitaliteit van de winkelstructuur kan worden versterkt. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij vereist. Eén van de acht punten is dat de huurwetgeving moet worden geflexibiliseerd. Daardoor kan er versneld een nieuwe huurdersmix ontstaan, die aansluit bij veranderingen in draagvlak en consumentengedrag. De taskforce heeft ook een toesingskader ontwikkeld om in kaart te brengen of een project de winkelstructuur versterkt of niet. Uitgangspunt is dat vernieuwing binnen de bestaande winkelstructuur moet plaatsvinden. IVBN onderschrijft de oproep van de NRW op hoofdlijnen.

Download hier het appèl van de NRW


 • IVBN visie op de winkelmarkt: uitwerking winkellocatiebeleid (oktober 2013)

Vastgoedbeleggers zien de verschillen tussen sterke en zwakke winkelgebieden steeds verder toenemen. Zij willen investeren in het versterken van in potentie perspectiefrijke winkelgebieden, om deze winkelgebieden bij de tijd te houden en daarmee de aantrekkingskracht op consumenten te vergroten. IVBN wil geen uitbreiding van winkelmeters buiten de bestaande winkelstructuur en voorrang geven aan de binnenstad en grote wijkwinkelcentra. Er is meer gemeentelijke regie nodig op de aanpak van slechtlopende winkelgebieden, die getransformeerd moeten worden naar andere functies.

IVBN ziet de komende jaren een uitdaging in de vormgeving van het winkellocatiebeleid, dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel marktpartijen als overheid. Beleggers kunnen de aantrekkelijkheid van een winkelgebied sterk bevorderen door investeringen te doen en nauw samen te werken met de collectiviteit van de ondernemers om het fysieke winkelen aantrekkelijk te houden. De consument moet een optimale mix van winkels worden geboden, met daarin een goede balans tussen winkelketens en 'local heroes'. Beleggers lopen hierbij helaas nog vaak aan tegen de beperkingen die het Nederlandse huurrecht hen oplegt.

Lees hier het persbericht

Download hier de publicatie over winkellocatiebeleid


 • Advies Expertteam Detailhandel Noord-Brabant (mei 2013)

Begin januari heeft de provincie Noord-Brabant een discussienota detailhandel uitgebracht en heeft zij aansluitend op 16 januari het symposium 'Detailhandel in Brabant: werk aan de winkel' georganiseerd. De centrale boodschap in zowel nota als symposium is dat zich grote vraagstukken voordoen in de detailhandel en dat het van belang is dat de verschillende overheden en marktpartijen samenwerken om deze vraagstukken aan te pakken. Gedeputeerde Yves de Boer heeft tijdens het symposium aangekondigd dat een expertteam aan de slag gaat om tot een advies te komen.

Inmiddels is het expertteam bestaande uit NEPROM, Inretail, NVM, KvK, IVBN, de provincie Brabant en de B5 (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg) tot een definitief advies gekomen. Het doel van het advies is uiteindelijk tot een vitale en toekomstbestendige detailhandelsstructuur te komen. Het expertteam beveelt onder meer aan nieuwe detailhandelsontwikkelingen altijd langs de ‘ladder van duurzame verstedelijking’ te leggen en zowel op gemeentelijk niveau als in regionaal verband moeten visies op de detailhandelsstructuur worden opgesteld en hier moet vervolgens ook naar worden gehandeld. Door het ontbreken van groei in de winkelmarkt moeten scherpe keuzes worden gemaakt, zo moeten gemeenten expliciet perspectiefrijke en –arme locaties benoemen en moeten nieuwe detailhandelsontwikkelingen (indirect) worden gekoppeld aan gerichte ingrepen in en verbetering van de bestaande structuur.

In juni is het advies voorgelegd aan de Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO’s) in de provincie. In deze vier Brabantse regio’s zal het advies verder worden uitgewerkt. Het streven is om in december 2013 regionale afspraken met betrekking tot detailhandelsbeleid te maken. IVBN hoopt dat deze Brabantse aanpak navolging zal krijgen in andere provincies.

Klik hier voor het advies van het Expertteam Detailhandel Noord-Brabant: 'Ambitie vereist keuzes'

Klik hier voor een samenvatting van het advies

Klik hier om de bijhorende LinkedIn-group 'Werk aan de Winkel in Brabant' te volgen

                  


 • Wetsvoorstel renovatiebepaling (december 2012)

SP Kamerlid Sharon Gesthuizen heeft vlak voor het zomerreces, mede namens de Tweede Kamerleden van PvdA, CDA en GroenLinks, een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel willen initiatiefnemers de positie van huurders van winkelruimte nog verder versterken. Het ingediende wetsvoorstel (nr. 33018) was nauwelijks aangepast ten opzichte van september 2011, toen de eerste opzet naar buiten kwam. Met de publicatie van het wetsvoorstel kwam ook het advies van de Raad van State naar buiten, waarin veel kritische vragen, onder meer naar een betere onderbouwing van de noodzaak voor het initiatiefwetsvoorstel. Vanuit de brede vastgoedsector is vol ongeloof gereageerd omdat het wetsvoorstel zowel voor de verhuurder als voor de grote meerderheid aan huurders vernieuwing van winkelcentra nagenoeg onmogelijk maakt. Dit terwijl door de opkomst van internet, vergrijzing en nieuwe winkelconcepten het winkellandschap meer dan ooit aan verandering onderhevig is. Om de vitaliteit en aantrekkingskracht te behouden en leegstand (en de maatschappelijke gevolgen daarvan) te voorkomen is vernieuwing volgens IVBN essentieel.

IVBN plaatst onder meer de volgende kanttekeningen bij het initiatiefwetsvoorstel:

 • De rechter moet voortaan expliciet een ‘belangenafweging’ maken in de situatie waarin een individuele winkelier niet terug kan komen na een renovatie. Verhuurder moet dus een beroep gaan doen op deze belangenafweging. Dit kan pas plaatsvinden na een huurtermijn van tien jaar.
 • De initiatiefnemers schetsen een onvolledig beeld van de praktijk.
 • Er is geen onafhankelijk onderzoek gedaan naar de situatie op de winkelmarkt en de gevolgen van de wetswijziging op de vernieuwing van winkelcentra.
 • Het wetsvoorstel bevat geen overgangsrecht.

IVBN heeft, in samenwerking met NEPROM, Forumvast, NVM Business en Vastgoedmanagement Nederland, een intensieve lobby gevoerd richting verschillende Tweede Kamerfracties en de VNG. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten heeft kritische kanttekeningen bij het initiatiefwetsvoorstel. Op 18 december zijn de door verschillende Tweede Kamerfracties ingediende vragen op het initiatiefwetsvoorstel openbaar geworden. IVBN is zeer content met de vele kritische vragen die worden gesteld en ziet haar intensieve lobby (vooralsnog) beloond. De initiatiefnemers zullen de vragen gaan beantwoorden.

Klik hier voor het wetsvoorstel en de memorie van toelichting

Klik hier voor het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners hierop

Klik hier voor het advies van de Nederlandse Orde van Advocaten

Klik hier voor de ingediende vragen door de Tweede Kamerfracties op het initiatiewetsvoorstel 33018


 • Nieuw ROZ model voor winkelruimte (oktober 2012)

Het nieuwe ROZ model voor winkelruimte is op 2 oktober gepresenteerd, na meer dan een jaar waarin binnen de Juridische Commissie van de ROZ hard gewerkt is om de vele (soms tegenstrijdige) opvattingen over noodzakelijke veranderingen te verwerken. Veel van de inhoudelijke voorstellen zoals in november 2011 vanuit IVBN waren ingebracht zijn herkenbaar in het model verwerkt. Het uitgangspunt voor dit nieuwe model is geweest om de huurovereenkomst en de algemene bepalingen voor zowel verhuurder als huurder meer transparant en evenwichtig te laten zijn. Vanuit zowel MKB Nederland als vanuit de detailhandel kwamen positieve reacties op het nieuwe model.

Download hier de huurovereenkomst winkelruimte

Download hier de algemene bepalingen


 • IVBN visie op de winkelmarkt: meer dynamiek (maart 2012)

Dynamiek in het huidige winkelaanbod is noodzakelijk om diversiteit en daarmee meer onderscheid te creëren in winkelgebieden om de consument te kunnen blijven trekken. Vernieuwing van bestaande, perspectiefvolle winkelgebieden is daarvoor essentieel. Centraal staan de vragen welke invloed o.a. het huidige huurrecht, internet, vergrijzing, dienstenrichtlijn en de winkeltijdenwet op de fysieke winkelomgeving hebben en of de leegstand op de winkelmarkt net zo problematisch wordt als op de kantorenmarkt.

Als vertegenwoordiger van belangrijke verhuurders van winkelruimte wil IVBN over haar visie in gesprek met onder meer Detailhandel Nederland, vertegenwoordiger van de ondernemers in de detailhandel, en de landelijke politiek. Het is de bedoeling dat binnenkort IVBN en Detailhandel Nederland over de wederzijdse visies op de winkelmarkt met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat partijen bindt en wat partijen scheidt.

Lees hier het persbericht

Download hier de publicatie IVBN visie op de winkelmarktTerug