Kantoren

IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in kantoren op verschillende dossiers. IVBN leden hebben samen circa 5 miljoen m² kantoren in portefeuille. De totale voorraad kantoren in Nederland is ongeveer 49 miljoen.


  • Norm voor waardering gebruiksprestatie kantoorgebouwen (NEN 8021) (maart 2014)

Na het uitbrengen van het normontwerp NEN 8021 en het verwerken van de vele commentaren, waaronder dat van IVBN, is er nu een nationale norm voor de waardering van prestaties van kantoorgebouwen. De norm moet zowel de wensen van kantoorgebruikers objectief in beeld brengen, als ook de prestaties van een gebouw.

De nieuwe methodiek is ontwikkeld om het gebruiksprofiel vast te stellen. Dit profiel is opgebouwd uit de door de gebruiker beoordeelde prestatie-indicatoren en onderwerpen. Met dit gebruikersprofiel kunnen gebouwprestaties vergeleken worden met de wensen die gebruikers stellen. Ook kunnen prestaties van gebouwen onderling vergeleken worden. De score uit de kwalitatieve waardering die de prestaties van kantoorgebouwen op hoofdlijnen vastlegd, moet uiteindelijk een match of een mismatch tussen gebruikersprofiel en gebouwprofiel aan het licht brengen.

IVBN heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze norm; zowel door zitting te nemen in de normcommissie als door het geven van constructief commentaar. Zo heeft IVBN er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de norm voorlopig alleen van toepassing is op kantoorgebouwen i.p.v. op alle utiliteitsgebouwen.

Voor institutinele beleggers in de kantorenmarkt is de norm nuttig omdat men steeds dichter op de huurder wil zitten; men wil inzicht krijgen in wát de gebruiker anno 2014 precies wil. Daarmee kan de NEN 8021 een belangrijke bijdrage leveren aan het beter aansluiten van vraag en aanbod in de kantorenmarkt.

Lees hier het bijhorende persbericht van de NEN


  • Nieuwsbrief Kantorentop (februari 2014)

De berichtgeving over de kantorenmarkt is vaak negatief: een almaar oplopende leegstand, beleggers die elk kwartaal weer pijn moeten nemen met forse afboekingen en gemeenten die stevig moeten afwaarderen op (potentiële) kantorenlocaties. Gelukkig klinken er de laatste tijd ook steeds meer positieve geluiden. Zo worden door afwaarderingen transformaties steeds vaker haalbaar, wordt er gericht geïnvesteerd in het verduurzamen van de bestaande voorraad en ontstaan steeds meer innovatieve, flexibele kantoorconcepten die daarmee tegemoet komen aan de wensen van de kantoorgebruiker anno 2014. De convenantspartijen die de landelijke Kantorentop ondersteunen, onder wie IVBN, hebben gezamenlijk de nieuwsbrief 'Aanpak Leegstand Kantoren: kansen en uitdagingen' uitgebracht. De nieuwsbrief geeft een actueel overzicht van hoe deze partijen gezamenlijk bezig zijn met de aanpak van kantorenleegstand in Nederland.

Download hier de nieuwsbrief 'Aanpak Leegstand Kantoren: kansen en uitdagingen'


  • Kantorenconvenant: wat doen IVBN-leden? (april 2013)

Ondanks dat veel gemeenten zich afzetten tegen een belangrijk onderdeel van het convenant, namelijk het Kantorenfonds (positieve uitzondering hierin is Amsterdam), en de leegstand in de markt nog steeds gestaag oploopt zijn er gelukkig ook positieve ontwikkelingen te melden. Zo heeft het convenant de discussie over de kantorenmarkt verder aangewakkerd en wordt er actief nagedacht over de oplossing van het leegstandsprobleem. Het bewustzijn is inmiddels zeer sterk aanwezig in de markt. Zo heeft de gemeente Amsterdam inmiddels ruim 6,4 miljoen m² van de 8,3 miljoen m² planvoorraad geschrapt en is hier al 200.000 m² kantoor spontaan gesaneerd (voornamelijk getransformeerd).

Ook de leden van IVBN zitten niet stil. Zo worden er volop transformatieplannen gemaakt, zoals bijvoorbeeld de transformatie van kantoorgebouw 'The Dam' in Amsterdam Sloterdijk (28.000 m²) naar een hotel. Ook proberen eigenaren in te spelen op flexibeler huurconcepten zoals bijvoorbeeld NSI met het HNK-concept. Daarnaast investeren leden van IVBN in verduurzaming van de voorraad en ontstaan er samenwerkingsverbanden, zoals het initiatief van SPF en Syntrus Achmea om gezamenlijk met andere eigenaren de leegstand in Amsterdam Sloterdijk aan te pakken.

Meer voorbeelden van transformaties, herontwikkelingen, verduurzaming, sloop en samenwerking vindt u hier.


  • Convenant Aanpak Leegstand Kantoren (juni 2012)

Op woensdag 27 juni heeft de IVBN namens haar leden het convenant Aanpak Leegstand Kantoren getekend. IVBN is blij met het resultaat, dat zowel door markt als overheden breed wordt gedragen. In het convenant is afgesproken dat provincies duidelijk gaan sturen via regionale planning en programmering. Essentieel is daarnaast dat gemeenten voorraadbeleid gaan voeren op de kantorenmarkt: dat is het beoordelen van de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande kantorenvoorraad en het aanwijzen van kantoorlocaties waar de kantorenvoorraad moet afnemen, gelijk kan blijven of nog kan groeien. Eigenaren van kantoren moeten immers weten waar het zinvol is om te blijven investeren en waar niet. Ook moet de nieuwbouw van kantoren worden beperkt en plancapaciteit worden geschrapt. IVBN-leden zullen zich inspannen om aan kwaliteitsverbetering en verduurzaming van hun kantoren te doen. Bij de aankoop van nieuwe kantoren zal de saldo-benadering worden toegepast en er zullen steeds meer rest-waarde-taxaties worden uitgevoerd op kantoorlocaties met een hoge (structurele) leegstand.

Onderdeel van het convenant is het mogelijk instellen van een kantorenfonds. Zo’n fonds moet draagvlak hebben onder een forse meerderheid (vermoedelijk 70%) van de eigenaren in dat gebied. Pas als die meerderheid er is, kan er voor de betrokken eigenaren in dat gebied of op die specifieke kantorenlocatie een verplichting volgen om mee te betalen aan zo’n fonds. Dit zal gebeuren via de systematiek van de BIZ-regeling (zie artikel hieronder). Met dat fonds kunnen dan eigenaren in datzelfde gebied financieel worden gestimuleerd om te gaan slopen of transformeren. Een kantorenfonds kan overigens alleen worden ingesteld als er ruimtelijke beleidskaders zijn of worden afgesproken, op basis waarvan voorraadbeleid gevoerd kan worden. Volgens IVBN is er een gedegen kans dat er op een aantal problematische kantoorlocaties dergelijke fondsen komen, omdat eigenaren samen sterker staan dan alleen.

                      

Lees hier het volledige persbericht van IVBN

Lees hier het persbericht van het Ministerie van I&M

Download hier het convenant aanpak leegstand kantoren

 

                              Terug

Kantoren

    IVBN behartigt de belangen van haar leden die beleggen in kantoren op verschillende dossiers.
2-2-2017
1-5-2010